velikost textu

Senioři a problematika digitální propasti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Senioři a problematika digitální propasti
Název v angličtině:
Seniors and the issue of digital divide
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Mgr. Michaela Buchtová
Konzultant:
PhDr. Pavla Kovářová
Id práce:
153318
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Senioři|digitální propast|knihovny|vzdělávání|informační gramotnost|internet|metodika
Klíčová slova v angličtině:
Seniors|Digital Divide|Libraries|Education|Information Literacy|Internet|Methodology
Abstrakt:
Tato disertační práce se zabývá tématem digitální propasti, která je řešena z hlediska seniorů a práce s internetem. V dnešní době rozmachu technologií a jejich penetrace do všech sfér života je nezbytné, aby starší lidé nebyli digitálně vyloučeni a mohli plnohodnotně využívat všech výhod a zjednodušení, které internet a technologie přináší. Prostředkem k získání digitálních kompetencí je vzdělávání v oblasti informační gramotnosti, které může být poskytováno prostřednictvím sítě knihoven. Práce představuje celý teoretický rámec problematiky, nicméně hlavním přínosem je výzkumná a aplikační část. Výzkumy probíhaly v kvalitativní i kvantitativní rovině a přinesly odpovědi zejména na otázky, jakým způsobem dnes senioři internet využívají a o jaká témata jeví největší zájem z hlediska svého dalšího vzdělávání. Kvantitativního výzkumu se účastnilo více než 750 osob a na základě výsledků dotazníku bylo možné navrhnout metodickou příručku pro vzdělávací lekce. Příručka obsahuje návrh deseti lekcí s tématy, která jsou podložená získanými daty. Dvě z těchto lekcí byly otestovány v rámci evaluačního výzkumu. Příručka existuje ve formě e-knihy a je volně šířena mezi knihovny a další instituce.
Abstract v angličtině:
Tato disertační práce se zabývá tématem digitální propasti, která je řešena z hlediska seniorů a práce s internetem. V dnešní době rozmachu technologií a jejich penetrace do všech sfér života je nezbytné, aby starší lidé nebyli digitálně vyloučeni a mohli plnohodnotně využívat všech výhod a zjednodušení, které internet a technologie přináší. Prostředkem k získání digitálních kompetencí je vzdělávání v oblasti informační gramotnosti, které může být poskytováno prostřednictvím sítě knihoven. Práce představuje celý teoretický rámec problematiky, nicméně hlavním přínosem je výzkumná a aplikační část. Výzkumy probíhaly v kvalitativní i kvantitativní rovině a přinesly odpovědi zejména na otázky, jakým způsobem dnes senioři internet využívají a o jaká témata jeví největší zájem z hlediska svého dalšího vzdělávání. Kvantitativního výzkumu se účastnilo více než 750 osob a na základě výsledků dotazníku bylo možné navrhnout metodickou příručku pro vzdělávací lekce. Příručka obsahuje návrh deseti lekcí s tématy, která jsou podložená získanými daty. Dvě z těchto lekcí byly otestovány v rámci evaluačního výzkumu. Příručka existuje ve formě e-knihy a je volně šířena mezi knihovny a další instituce.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D. 3.18 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D. 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. 1.18 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Buchtová 374 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 819 kB