velikost textu

Význam hodnocení adherence k léčbě pomocí výpovědi pacienta v posouzení účinnosti farmakoterapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam hodnocení adherence k léčbě pomocí výpovědi pacienta v posouzení účinnosti farmakoterapie
Název v angličtině:
The Importance of Self-Reported Medication Adherence in the Evaluation of the Effectiveness of Pharmacotherapy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Ládová
Školitel:
PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.
Oponenti:
PharmDr. Petr Červený, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc.
Konzultant:
PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D.
Id práce:
153154
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Klinická a sociální farmacie (DKSF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 7. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Kateřina Ládová Školitel: PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.; PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D. (konzultant) Název disertační práce: Význam hodnocení adherence k léčbě pomocí výpovědi pacienta v posouzení účinnosti farmakoterapie Úvod a cíle: Adherence k léčbě je velmi variabilním faktorem, který může ovlivnit terapeutickou hodnotu léčiva. Především u chronických onemocnění představuje non-adherence problém, který může mít zdravotní, sociální, ale i ekonomické následky. V měření adherence je často využívána metoda výpovědi pacienta (VP), která je mimo jiné snadno aplikovatelná do výzkumu i do každodenní klinické praxe. Sledování adherence pomocí VP může přispět nejen k maximalizaci terapeutické účinnosti, ale i k minimalizaci rizika selhání terapie. Standardizace procesu měření je však nezbytná. Navíc, některé obtížně monitorovatelné faktory typu healthy adherer effect (HAE) odrážející tendenci pacientů pečovat o své zdraví mohou mít příznivý vliv na výstupy léčby. Tyto výsledky pak mohou být nesprávně přisouzeny analyzované terapii. Hlavními cíli této dizertační práce proto bylo: 1) zhodnotit literární doklady o významu HAE při hodnocení adherence k léčbě a výsledků farmakoterapeutických intervencí; 2) ověřit psychometrické vlastnosti české verze dotazníku Medication Adherence Report Scale (MARS-CZ) u pacientů užívajících dlouhodobě statiny a zhodnotit vztah adherence k dosažení cílových hladin LDL cholesterolu (LDL-ch); 3) analyzovat adherenci k léčbě a compliance k dávkovému režimu perorálních bisfosfonátů (BIS) pomocí dotazníků specificky uzpůsobených terapii osteoporózy. Metodika: 1) Pomocí systematického přehledu literatury z databází PubMed, EMBASE a Cochrane Register of Controlled Trials byly identifikovány randomizované kontrolované studie (RCT) a observační studie zabývající se problematikou HAE. Hodnocen byl vztah mezi HAE, adherencí k léčbě a zdravotními výstupy. 2) V rámci prospektivní tříměsíční průřezové studie byli osloveni ambulantní pacienti dlouhodobě užívající statiny. Prostřednictvím anonymního strukturovaného rozhovoru byla mimo jiné analyzována adherence k léčbě pomocí MARS-CZ. Ke dni rozhovoru byl proveden sběr dat ze zdravotnické dokumentace pacientů stran osobní a lékové anamnézy a LDL-ch vyšetření. Na základě toho byly u pacientů stanoveny cílové hodnoty LDL-ch a výše kardiovaskulárního (KV) rizika. Testována byla spolehlivost a validita MARS-CZ a dále vztah mezi adherencí k léčbě, dosažením cílovéhoLDL-ch a velikostí KV rizika. Pro statistickou analýzu byly použity vybrané testy a hladina významnosti p < 0,05. 3) V prospektivní multicentrické studii byla u žen ≥ 55 let s rizikem osteoporotické zlomeniny měřena adherence k léčbě pomocí Osteoporosis Specific Morisky Medication Adherence Scale (OS-MMAS). Compliance byla detekována ve vztahu k pěti instrukcím vzhledem k dávkovému režimu perorálních BIS. Analýza adherence byla doplněna o zhodnocení postojů pacientek k léčbě pomocí české verze Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ-CZ). Výsledky: 1) Identifikováno bylo 7 studií (2 RCT a 5 kohortových studií). Výskyt HAE nekoreloval s mortalitou, nicméně jedna RCT detekovala přítomnost HAE ve vztahu k surogátu (kostní minerálová denzita). Design observačních studií byl založen na skupinovém účinku léčiv, přičemž ale ani zde nebyl HAE odhalen. Faktory potenciálně spojené s chováním pacientů (př. kouření, pravidelné prohlídky, očkování) s HAE jednoznačně nesouvisely. 2) Ze 157 pacientů se 136 (86,6 %) zúčastnilo rozhovoru (67 mužů, průměrný věk 66,1 let; 69 žen, průměrný věk 65,9 let). Průměrné skóre MARS-CZ bylo 24,4 bodů, přičemž se projevilo pozitivní zkreslení (92,6 % pacientů vykazovalo vysokou adherenci k léčbě). Zaznamenány byly dostatečná vnitřní spolehlivost (α = 0,54), silná test-retest stabilita (r = 0,83, p < 0,001; ICC = 0,63, 95% CI: 0,35–0,81) a pozitivní korelace s osmipoložkovým dotazníkem Morisky Medication Adherence Scale (r = 0,62, p < 0,001). Adherence podle MARS-CZ byla asociována s dosažením cílového LDL-ch a velikostí KV rizika (p < 0,05). To znamená, že pacienti, kteří nedosáhli cílového LDL-ch, vykazovali nízkou adherenci k léčbě a 89 % z nich bylo ve velmi vysokém KV riziku. 3) Z 363 pacientek (průměrný věk 68,9 let) zahrnutých do konečné analýzy užívalo 36,6 % týdenní a 63,4 % měsíční BIS. Průměrné skóre OS-MMAS bylo 7,58 bodů. Adherence podle OS-MMAS korelovala pouze s BMQ-CZ necessity (p < 0,01). Compliance ke všem pěti instrukcím vykazovalo jen 43,5 % pacientek. Pacientky s měsíčními BIS měly nižší compliance k dostatečnému lačnění a setrvání ve vzpřímené poloze po užití BIS (p < 0,001). Závěr: 1) Problematikou HAE se zabývalo jen málo studií, které neposkytly konzistentní závěry. Význam HAE lze očekávat zejména u zdravotních výstupů, které mohou být více ovlivněny chováním pacienta. Jedním z doporučení může být začlenit do metodiky observačních studií detekci tendence pacientů aktivně pečovat o své zdraví. 2) MARS-CZ byl prokázán jako dostatečně přijatelný nástroj pro měření adherence k léčbě. V ambulantním prostředí může být použit pro včasné odhalení non-adherence u pacientů, u kterých nebylo dosaženo žádoucích výsledků terapie, a přispět tak ke zlepšení péče o chronicky léčené pacienty. 3) Přes relativně vysokou adherenci podle OS-MMAS korelující však s potřebností léčby, většina pacientek nedodržovala správný dávkový režim BIS, což může vést k nižší absorpci a vyššímu výskytu nežádoucích účinků BIS.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate: Mgr. Kateřina Ládová Supervisor: PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.; PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D. (Consultant) Title of Doctoral Thesis: The Importance of Self-Reported Medication Adherence in the Evaluation of the Effectiveness of Pharmacotherapy Introduction and Objective: Medication adherence (MA) is a highly variable factor affecting the response to the therapy. Especially in chronic disease, non-adherence presents a problem that may have health, social, and even economic consequences. Measuring MA is the most often performed by self-reported surveys which enables, among others, their simple application in research as well as in every day clinical practices. Self-reported MA monitoring may contribute to maximizing the effectiveness of pharmacotherapy and minimizing the risk of therapy failure, however, standardization of measuring process is needed. Moreover, some factors such as healthy adherer effect (HAE), which reflect patient health seeking behaviour but cannot be easily monitored, can favourably affect health outcomes. Acquired results may then be incorrectly attributed to drug therapy examined in the study. Hence, the main aims of this doctoral thesis were: 1) to reviewed the literature assessing the HAE impact on MA and treatment outcomes; 2) to verify the psychometric properties of the Czech version of Medication Adherence Report Scale (MARS-CZ) in patients chronically treated with statin and evaluate the relationship with low density lipoprotein cholesterol (LDL-c) goal achievement; 3) to analyse self-reported MA and compliance to dosing regimen of oral bisphosphonates (BIS) by questionnaires specifically fitted to the therapy of osteoporosis. Methods: 1) Randomized controlled trials (RCT) and observational studies dealing with HAE were identified based on the systematic overview of literature from PubMed, EMBASE, and Cochrane Register of Controlled Trials. Included studies were further evaluated in respect of relationships between HAE, MA, and health outcomes. 2) In the cross-sectional three-month prospective study outpatients chronically used statins. Anonymous structured interview was performed to determine among others self-reported MA by MARS-CZ. At the day of interview, patients´ medication records were reviewed for disease and medication history and LDL-c examination. Based on these data, LDL-c goal achievement and cardiovascular risk (CV) level were assessed. Reliability and validity of MARS-CZ were tested as well as the relationship between self-reported adherence to statins, LDL-c goal achievement, and CV risk level. Statistical analysis was calculated using selected tests at the p<0.05 level of significance. 3) The multicentre prospective survey was conducted in women ≥ 55 years old with the risk of osteoporosis fracture where MA was measured by Osteoporosis Specific Morisky Medication Adherence Scale (OS-MMAS). Compliance was determined by questions focused on five dosing instructions concerning the use of oral BIS. Finally, patients´ attitudes to treatment were evaluated by Czech version of Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ-CZ). Results: 1) Seven papers were identified (2 RCT and 5 cohort studies). Occurrence of HAE did not correlate with mortality while one RCT indicated the presence of HAE in relation to surrogate (bone mineral density). Observational studies were designed to assess drug class effect but HAE was not revealed. Factors associated with patient behaviour (e. g. smoking, regular preventive screening, vaccination) were not clearly associated with the occurrence of HAE. 2) From 157 eligible patients 136 (86.6%) completed the interview (67 men, mean age 66.1 years and 69 women, 65.9 years). The mean score of MARS-CZ was 24.4 and showed positive skewing (high adherence by MARS-CZ was reported by 92.6% patients). Satisfactory internal consistency (α=0.54), strong test-retest reliability (r=0.83, p<0.001; ICC = 0.63, 95% CI: 0.35–0.81), and positive correlation with eight item Morisky Medication Adherence Scale (r=0.62, p<0.001) were indicated. MARS-CZ score correlated with LDL-c goal achievement and CV risk level (p<0.05), i. e. all patients who did not achieve LDL-c goal reported low adherence to statins and 89% were in very high CV risk. 3) From 363 patients responded to the survey (mean age 68.9 years) 36.6% used weekly and 63.4% monthly BIS. The mean score of OS-MMAS was 7.58. Adherence by OS-MMAS correlated only with BMQ-CZ necessity subscale (p<0.01). Compliance to all five dosing instructions was reported by only 43.5% of patients. Lower compliance to instructions concerning fasting and staying upright after BIS administration was observed in patients used monthly BIS (p< 0.001). Conclusion: 1) Only a few studies assessing HAE were found but did not provide any consistent conclusions. HAE impact was supposed particularly on treatment outcomes which may be easier affected by patient behaviour. One of the recommendations may be to include the detection of health seeking behaviour in designs of cohort studies. 2) MARS-CZ was proved as a sufficiently acceptable self-reported MA measure. In outpatient settings, it could be helpful to reveal medication non-adherence in patients who did not achieve treatment goals and thereby, contributes to an enhancement of the care of chronically treated patients. 3) Even though, the high MA by OS-MMAS, which was on the other hand associated with perceived necessity of the treatment, was reported, most of the patients did not follow dosing regimen correctly. Thus, the lower absorption or more adverse effects of BIS can be expected.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Ládová 1.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Ládová 17.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Ládová 372 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Ládová 358 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Červený, Ph.D. 1.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc. 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 783 kB