velikost textu

Vývoj bioanalytických metod pro stanovení diagnostických markerů a léčiv s využitím chromatografických technik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj bioanalytických metod pro stanovení diagnostických markerů a léčiv s využitím chromatografických technik
Název v angličtině:
Development of bioanalytical methods for the determination of diagnostic markers and drugs using chromatographic techniques
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Javorská
Školitel:
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Oponenti:
Doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D.
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Lenka Krčmová, Ph.D.
Id práce:
153146
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (P5207)
Obor studia:
Bioanalytická chemie (DZCH4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Lenka Javorská Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Konzultant: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Název dizertační práce: Vývoj bioanalytických metod pro stanovení diagnostických markerů a léčiv s využitím chromatografických technik Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a validací chromatografických metod pro stanovení glykopeptidového antibiotika vankomycinu, a látek souvisejících s metabolismem L-argininu v biologických tekutinách. Dále je v práci zkoumán potenciál neopterinu, kynureninu a tryptofanu jako biomarkerů imunitní odpovědi v reakci na operační zákrok a predikci pooperačních komplikací v souvislosti s onkologickými onemocněními. V teoretické části jsou popsány vývojové trendy v oblasti instrumentace kapalinové chromatografie, stacionárních fází a extrakčních technik. Je zde diskutována problematika retence a separace polárních látek, biologické matrice a její úpravy před analýzou. Dále jsou v této části charakterizovány zvolené analyty v souvislosti s klinickým záměrem, pro který byly uvedené chromatografické metody cíleně vyvíjeny. Také je zde uveden přehled vybraných publikovaných metod pro jejich stanovení s využitím kapalinové chromatografie. Poslední část je zaměřena na validaci metod v bioanalýze. V experimentální části je blíže uveden samotný vývoj, optimalizace a validace UHPLC-MS/MS metod určených pro aplikaci v následném klinickém výzkumu. Jako první je popsáno stanovení vankomycinu ve třech typech biologické matrice: séru, moči a pleurálním/peritoneálním výpotku s metodikou optimalizovanou pro využití pro velké série vzorků. Druhá metoda se zabývá analýzou L-argininu a dalších látek souvisejících s jeho metabolismem (L-ornitinem, L-citrulinem a agmatinem) v exsudátech získaných z chronických ran, které představují zajímavý, ale velmi komplikovaný biologický materiál. Dále jsou v experimentální části komentovány dvě vybrané biomedicínské práce zabývající se stanovením zánětlivých biomarkerů imunitní odpovědi (neopterinu, kynureninu a tryptofanu), na kterých jsem během svého doktorského studia spolupracovala. Přehled dalších spoluprací a výstupů je uveden v závěru předkládané práce.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Lenka Javorská Supervisor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Consultant: assoc. prof. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Title of dissertation thesis: Development of bioanalytical methods for the determination of diagnostic markers and drugs using chromatographic techniques The presented dissertation is focused on the development and validation of chromatographic method for the determination of glycopeptide antibiotic vancomycin, and L-arginine and its pathway related substances in biofluids. Furthermore, the potential of neopterin, kynurenine and tryptophan as biomarkers of immune response to surgical procedure and prediction of postoperative complications is investigated in connection with oncological diseases. In the theoretical part trends in instrumentation, stationary phases and extraction techniques are described. The issues of separation and retention of polar compounds and biological matrix pretreatment before analysis are also discussed there. Next part deals with selected analytes and their application to the clinical purpose for which the chromatographic methods are developed. It also provides an overview of published methods for their determination using liquid chromatography. In the last part there is an overview of validation parameters applied in bioanalysis. The experimental part is interested in the development, optimization and validation of UHPLC-MS/MS methods for application in subsequent clinical research. First, the determination of vancomycin in three matrices: serum, urine, and pleural/peritoneal effusion applicable to large sample series study is introduced. Second method is focused on the measurement of L-arginine and its pathway related substances (L-ornithine, L-citrulline, and agmatine) in exudates obtained from chronic wounds. It represents an interesting but very complicated biological matrix. The optimized method has been validated and introduced into the spectrum of the research laboratory methods. In the last section of the experimental part two selected biomedical papers are discussed. Presented works dealing with the determination of biomarkers of the immune response (neopterin, kynurenine and tryptophan) in relation with oncological diseases. I was involved in these studies during my doctoral studies. An overview of other cooperation, publications, grant projects, posters and lectures are given at the last part of the dissertation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Javorská 3.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Javorská 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Javorská 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 100 kB