velikost textu

Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění.
Název v angličtině:
Matrix effects in LC-MS analysis: occurrence, evaluation, and their elimination
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Svoboda
Školitel:
Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Oponenti:
Ing. František Švec, DrSc.
doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
Konzultant:
Mgr. Hana Vlčková, Ph.D.
Id práce:
153133
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Farmaceutická analýza (DFA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutické fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Pavel Svoboda Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Hana Vlčková, Ph.D. Název disertační práce: Matricové efekty v LC-MS analýze: vznik, hodnocení a jejich odstranění Disertační práce se zabývá problematikou matricových efektů v analýze využívající spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (LC-MS). Technika LC-MS je velmi dobře etablovaným nástrojem na poli kvantitativní i kvalitativní analýzy, který nachází uplatnění pro široké spektrum různorodých sloučenin. Přes všechny výhody, jako je citlivost, selektivita a robustnost, spojení LC-MS trpí vážným nedostatkem, jenž je představován matricovými efekty. Tento nežádoucí jev ovlivňuje důležité parametry LC-MS metody, jako je správnost, přesnost, linearita, limit detekce a limit kvantifikace. Z tohoto důvodu by mělo být jejich hodnocení zahrnuto ve validaci každé LC-MS metody a jejich příčina v maximální možné míře odstraněna. Hodnocení matricových efektů se provádí pomocí kvantitativních a kvalitativních přístupů, jako je metoda postextrakčního přídavku, metoda postkolonové infuze a metoda porovnávající směrnice kalibračních křivek. Projevy matricových efektů lze zmírnit nebo zcela odstranit zásahem prakticky v každém kroku celé LC-MS analýzy. Uplatnění tedy nacházejí vybrané postupy úpravy vzorku, které odstraňují jejich příčinu ještě před vlastní LC-MS analýzou. Optimalizovaná a dostatečně účinná chromatografická separace umožňuje oddělit látky zodpovědné za vznik matricových efektů od látek hodnocených před vstupem do iontového zdroje hmotnostního spektrometru, který představuje primární místo vzniku těchto efektů. Projevy matricových efektů lze také zmírnit nebo odstranit změnou vybraných parametrů iontového zdroje. Již vzniklé matricové efekty lze kompenzovat pomocí kalibračních postupů. Experimentální část disertační práce se věnuje vývoji LC-MS a SFC-MS metod pro stanovení klinicky významných látek obsažených v komplexních matricích. Předmětem zájmu byly antioxidačně působící katechiny, neurotoxická aminokyselina β-N-methylamino-L-alanin, cholesterol snižující statiny a tokoferoly a tokotrienoly řadící se mezi vitamíny. Při vývoji každé metody byl kladen důraz na hodnocení a odstranění matricových efektů.
Abstract v angličtině:
Abstract Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Pavel Svoboda Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Advisor: RNDr. Hana Vlčková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Matrix effects in LC-MS analysis: occurrence, evaluation, and their elimination The dissertation thesis deals with the issue of matrix effects in analysis using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS). LC-MS represents a well-established, widely used, and powerful tool in the field of qualitative and quantitative analysis of a wide range of different compounds. Despite all the advantages offered by LC-MS such as sensitivity, selectivity, and robustness, it suffers from a major drawback represented by matrix effects. This undesirable phenomenon affects important parameters of LC-MS method such as accuracy, precision, linearity, limit of detection, and limit of quantification. Therefore, an evaluation of these effects should be involved in validation of every single LC-MS method and their source should be eliminated. The assessment is generally performed by qualitative and quantitative approaches such as post-extraction addition, post-column infusion, and comparison of slopes of calibration curves. The matrix effects can be reduced or fully eliminated by an intervention in each step of the whole LC-MS analysis. Sample preparation procedures may remove the origin of the matrix effects even prior the LC-MS analysis. Efficient chromatographic method allows to separate the interferences from the analyte of the interest before reaching ion source of the mass spectrometer which represents the primary place of their formation. The matrix effects can be also prevented by changing ion source parameters. Different calibration approaches may fully compensate the already exhibited matrix effects. Experimental part of the dissertation thesis focuses on development of LC-MS and SFC-MS methods for determination of clinically relevant compounds contained in complex matrices and the evaluation and removing of the matrix effects. The target analytes were represented by antioxidant catechins, neurotoxic amino acid β-N-methylamino-L-alanine, cholesterol-lowering statins, and vitamins.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Svoboda 4.97 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavel Svoboda 30.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Svoboda 500 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Svoboda 495 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. František Švec, DrSc. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jan Havliš, Dr. 537 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 208 kB