velikost textu

Folklorní mejdlo: současný folklorismus v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Folklorní mejdlo: současný folklorismus v Praze
Název v angličtině:
„Folklorní mejdlo“: Contemporary Folklorism in Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anežka Chvalová
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Seidlová
Id práce:
153051
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
folklor, revival, tradice, autenticita, cimbálová muzika
Klíčová slova v angličtině:
Folklore, Revival, Tradition, Authenticity, Cimbalom Band
Abstrakt:
Abstrakt: Praha jako prostor, ve kterém se vytváří a provozuje hudba nejrůznějších typů, spojená s rozdílnými hodnotami, tvořená na základě odlišných konceptů a sloužící jako prostředek různých strategií, se vyznačuje fluidní a těžko uchopitelnou soundscape (Shellemay 2006). Toto prostředí umožňuje utváření a vyjednávání tradic (Glassie 1995), probíhajících různými směry. Jedna z těch, které mají rekurzivní povahu a aktérům slouží ke konstruování významů a uskutečňování sociokulturní změny (Bithell, Hill 2014) je spojena s konceptem folkloru. Předkládaný terénní výzkum zkoumá tuto část současné pražské soundscape v terénu, vymezeném jednou z pravidelných hudebně tanečních akcí. Pravidelná událost, nazvaná svými organizátory Folklorní mejdlo, se definuje jako propojení světa modernity, který život v současné metropoli nabízí, a světa tradic, autenticity a folkloru. Terénní výzkum zaměřuje svou pozornost na způsob vyjednávání konceptů autenticity a legitimity, jejího udělování jednotlivým aktérům a objektům a obecněji tím, jak probíhá konstrukce folkloru aktéry události a jak výsledný konstrukt vypadá.
Abstract v angličtině:
Abstract: Prague as space, inside of which music of various genres is being created and performed, linked to different values, being created on foundations of distinct concepts and serving as a medium of various strategies, is characterized by fluid and difficult to grasp soundscape (Shellemay 2006). This environment allows the creation and negotiation of traditions (Glassie 1995), moving into different directions. One of them, which have a recursive character and serves its actors as the construction of meaning and carrying out sociocultural change for its actors, is connected with the concept of folklore. The presented fieldwork examines this part of contemporary Prague soundscape in the field, framed by one of the music and dance events. The regular event, named by the organizers “Folklorní mejdlo”, defines itself as a connection of the world of modernity, which is currently offered in the metropolis, and the world of traditions, authenticity and folklore. The fieldwork aims its focus on the way the concepts of authenticity and legitimacy are negotiated, its assigning to individual actors and objects and generally how the actors of the event undertake the construction of folklore and how the final product looks like. This work, with its approach to music as a social act (Turino 2008) endorses the music-anthropological approach and uses the theoretical concept of music revivals (Bithell, Hill 2014).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Chvalová 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Chvalová 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Chvalová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 430 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Seidlová 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 474 kB