velikost textu

Vybrané otázky spotřebitelských smluv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky spotřebitelských smluv
Název v angličtině:
Selected Issues of Consumer Contracts
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristýna Opletalová
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
153016
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spotřebitelské smlouvy kupní smlouva nový občanský zákoník spotřebitel ochrana spotřebitele rozhodčí řízení
Klíčová slova v angličtině:
consumer contracts sales contract new civil code consumer consumer protection arbitration
Abstrakt:
Abstrakt Vybrané otázky spotřebitelských smluv Spotřebitelské smlouvy jakožto smlouvy uzavírané se spotřebitelem, který je slabší stranou závazkového vztahu, tvoří nedílnou součást našeho každodenního života. Přestože obvykle považujeme problematiku ochrany spotřebitele za oblast občanského práva, jedná se o kategorii s přesahem do práva obchodního, evropského, trestního a správního. Spotřebitelské právo, které je silně ovlivněno evropskou legislativou, stojí na pomezí mezi soukromým a veřejným právem. Praktické aspekty spotřebitelského práva nicméně nikterak nevylučují jeho hlavní účel - hledání spravedlnosti, tj. vyvažování rovnosti na straně jedné a svobody na straně druhé. Téma spotřebitelských smluv je dnes, kdy jsme vystavováni reklamě na každém kroku, ještě aktuálnější. Navzdory stávající ekonomické krizi se finanční gramotnost české populace zvyšuje pomalu. Zákony neodpovídají rychlému technologickému rozvoji společnosti, a tak bývá praxe docela jiná, než jak ji známe z učebnic. Nový občanský zákoník, který přináší mnoho změn nejen ve spotřebitelském právu, byl schválen v roce 2012. Kodex vyvolal nesčetné vášně jak mezi odbornou, tak laickou veřejností. Důležitost zákoníku byla zastíněna mediální zkratkou a ideologickým výkladem. Starý občanský zákoník byl mnohdy prezentován jako socialistické dědictví, kterého se musíme zbavit. Reforma soukromého práva se stala politickou záležitostí. Nejen právníci, ale i spotřebitelé se budou muset vypořádat s nejednoznačnou povahou nového občanského zákoníku. Právě připravovaná novela nového občanského zákoníku potvrzuje, že shromáždění občanskoprávní materie do jednoho právního předpisu s sebou nese riziko kazuistické a technicistní povahy zákona. Zvláštní postavení spotřebitele kromě nové civilní legislativy reflektuje i právní úprava týkající se rozhodčího řízení. Před spotřebiteli se otevírá možnost alternativního řešení sporů za současného zohlednění specifik spotřebitelských smluv. Spotřebitelům byla v roce 2012 prvně v historii přiznána jiná procesní práva než ostatním účastníkům řízení. Cílem mé rigorózní práce je porovnat postavení spotřebitele podle staré a nové právní úpravy a zhodnotit aktuální problémy spotřebitelského práva na základě příkladů z praxe. Po úvodu následuje druhá kapitola, která se zaměřuje na kupní smlouvu z pohledu nového občanského zákoníku. Kapitola se věnuje především problematice odpovědnosti za vady, záruky za jakost, distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. Třetí a čtvrtá kapitola mé práce se týká rozhodčího řízení, a to nejprve obecně a následně v souvislosti se spotřebitelskými smlouvami.
Abstract v angličtině:
Abstract Selected Issues of Consumer Contracts Consumer contracts as contracts concluded with consumer who is the weaker party make integral part of our everyday life. Although we usually consider consumer protectionan area of contractual law, it is a category with an overlap into commercial, european, criminal and administrative law. Consumer law which is strongly affected by EU legislation, stands on the border between private and public law. Practical aspects of consumerlaw, however, do not in any way exclude its mainpurpose – seeking justice, i.e. balancing equality on one side and freedom on the otherside. This branch of law is even more topical nowadays as we are exposed to advertising anywhere. Despite the fact that we are experiencing economical crisis at the moment, financial knowledge of Czech population increases slowly. Legislation does not correspond to the development of society. Reality is then quite different to the way we know it from textbooks. The New Civil Code that brings many changes not only in consumer law was adopted in 2012. It provoked numberless discussions both between lawyers and public. The importance of the code was overshadowed by media shortcut and ideological construction. The old legislation was presented as a socialist heritage that we have to get rid of. The reform of private legislation has become a political matter. Not only the lawyers, but also the consumers will have to deal with ambiguous nature of the New Civil Code. The amendment to the New Civil Code which is currently under preparation shows that the concentration of the civil law materia in a single act poses a risk of casuistic and technicist nature of the code. Besides the new civil legislation the special status of consumer is reflected by legislation concerning arbitration. A new posibility of dispute resolution taking into account the specific nature of consumer contracts is opening in front of consumers. In 2012 for the first time in history the consumers were endowed by special procedural rights. The aim of my doctoral thesis is to compare position of a consumer according to old and new legislation and to analyse current problems of consumer law pursuant to examples from practice. After the introduction, the second chapter focuses on the sales contract from the perspective of the New Civil Code. The chapter deals mainly with liability for defects, warranty, distance contracts and contracts concluded outside business premises. In the third and the fourth chapter the attention is therefore given to the arbitration. Although the legal field of my doctoral thesis is substantive civil law, I decided to outline briefly procedural aspects of consumer law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Opletalová 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Opletalová 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Opletalová 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB