velikost textu

Úloha policejního orgánu v přípravném řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha policejního orgánu v přípravném řízení
Název v angličtině:
The role of the police authority in pre-trial
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Petr Bauer
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Id práce:
153012
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Přípravné řízení, policejní orgán, postup před zahájením trestního stíhání, vyšetřování, zkrácené přípravné řízení.
Klíčová slova v angličtině:
Preliminary proceedings, the police authority, the procedure before the criminal prosecution, the investigation, the shortened preparatory procedure.
Abstrakt:
ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Tato rigorózní práce řeší úlohu policejního orgánu v přípravném řízení trestním. Jejím cílem je představit předsoudní fázi trestního řízení, tj. přípravné řízení. Jako dlouholetý policista, pro kterého je trestní řízení mnoho let hlavní pracovní náplní, jsem chtěl tuto fázi trestního řízení podrobně zanalyzovat a přitom poukázat na slabá místa současné právní úpravy a zároveň s tím předložit možná řešení těchto nedostatků s odpovídajícími argumenty. Stadium přípravného řízení jsem zpracoval chronologicky od postupu před zahájením trestního stíhání až po fázi vyšetřování, která nastává po zahájení trestního stíhání. V samostatné kapitole najdeme pojednání o zvláštní formě přípravného řízení, kdy mluvíme o zkráceném přípravném řízení. Všechny tyto kapitoly jsem zpracoval z pohledu současné právní úpravy. Současná právní úprava obsahuje několik nedostatků, na které jsem v rigorózní práci poukázal a předložil jsem návrhy na změny, které by tyto nedostatky odstranily nebo alespoň zmírnily. Rigorózní práce graduje kapitolou “úvahy nad možnými změnami v přípravném řízení de lege ferenda“, kde jsem se věnoval otázce neodkladných a neopakovatelných úkonů, kde jako policista vnímám případná rizika při jejich provádění policejním orgánem a to z hlediska formálních vad. Dále se zde zabývám absencí oprávnění pro orgány činné v trestním řízení v otázce možnosti vyšetřit duševní stav pachatele v době před zahájením trestního stíhání a taktéž absencí oprávnění ve formě předvedení pro policejní orgán, pokud je potřeba zajistit osobní účast pachatele ke znaleckému zkoumání. Na závěr zde velice podrobně analyzuji možnosti odbřemenění orgánů činných v trestním řízení s důrazem na policejní orgán. Předkládám zde konkrétní řešení. Nalezneme zde úvahy de lege ferenda nad zcela novátorským institutem kauce v přípravném řízení, rozbor soukromé a subsidiární žaloby a úvahy de lege ferenda nad otázkou dekriminalizace trestného činu zanedbání povinné výživy. Název rigorózní práce: Úloha policejního orgánu v přípravném řízení Klíčová slova: přípravné řízení, policejní orgán, postup před zahájením trestního stíhání, vyšetřování, zkrácené přípravné řízení.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT V ANGLICKÉM JAZYCE This thesis solves the role of the police authority in criminal pre-trial. Its object is to present the pre-trial stage of criminal proceedings, it is the pre-trial proceedings. As a longtime police officer, for whom criminal proceedings are for many years the main job, I wanted to do a detailed analysis of this phase of the criminal proceedings and to point out to the weaknesses of the current legislation and simultaneously bring the forward possible solutions to these gaps with appropriate arguments. I worked the stage of the preparatory proceedings in chronological order from the pre- prosecution to the phase of the investigation which occurs after the commencement of prosecution.In a separate chapter we find a treatise on the special form of pre-trial proceedings, when we speak of summary proceedings. All of these chapters I processed from the perspective of current legislation. The current legislation contains several drawbacks, which I pointed out in my rigorous thesis and I submitted proposals for changes that would correct these deficiencies. The thesis culminates with the chapter "consideration of possible changes in the preliminary proceedings de lege ferenda", where I dealt with the issue of exigent and unrepeatable acts, where as a policeman I perceive potential risks in their implementation by the police authority in terms of formal defects. It goes on to deal with the absence of authorization for bodies active in criminal proceedings on the possibility to investigate the mental state of the offender at the time before prosecution and also the lack of authorization as a demonstration of police authority if needed to ensure the personal participation of the offender for an expert examination. In conclusion, there is a very detailed analysis of possibilities of lightening the burden of authorities involved in criminal proceedings, with emphasis on police authority. I present here a concrete solution. Here we find considerations de lege ferenda on a pioneering institute pre-trial bail, analysis of private and subsidiary actions and considerations de lege ferenda on the question of decriminalization the crime of malpractice nutrition. Title of thesis: The Role of the Police Authority Pre-trial. Keywords: preliminary proceedings, the police authority, the procedure before the criminal prosecution, the investigation, the shortened preparatory procedure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Bauer 2.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Bauer 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Bauer 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 180 kB