velikost textu

The Political Poetry of Derick Thomson

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Political Poetry of Derick Thomson
Název v češtině:
Politická poezie Dericka Thomsona
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Petra Johana Poncarová
Školitel:
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Oponenti:
prof. Rob Dunbar
Mgr. Radvan Markus, Ph.D.
Konzultant:
Christopher Whyte, Ph.D.
Id práce:
152973
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglická a americká literatura (XANL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Derick Thomson|Ruaraidh MacThòmais|moderní skotská gaelská poezie|politická poezie|skotský nacionalismus|skotská gaelština|Gairm
Klíčová slova v angličtině:
Key words: Derick Thomson|Ruaraidh MacThòmais|modern Scottish Gaelic poetry|political poetry|Scottish nationalism|Scottish Gaelic|Gairm
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá politickou poezií a novinářskou tvorbou skotského gaelského básníka, akademika, vydavatele a aktivisty Dericka Thomsona (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). Thomsona ovšem nelze vnímat jako politického básníka v úzkém významu propagandisty a jeho politická poezie se zpravidla netýká specifických stránek praktické politiky, jakými jsou volby či kampaně. Politický aspekt Thomsonovy poezie je zde chápán v širším slova smyslu a zahrnuje témata, jako jsou například jazyk a moc. Takto pojatá politika rovněž spojuje Thomsonovy rozmanité literární aktivity a představuje tak vhodný, inovativní rámec pro studium jeho tvorby. Dosud totiž ve výzkumu Thomsonova díla převažovalo zaměření na poezii místa, která je v gaelské literatuře obecně hluboce zakořeněná, a pozornost čtenářů i kritiků se obracela zejména k Thomsonovým básním o jeho rodném ostrově Lewis a do menší míry také k jeho glasgowské poezii. Práce se snaží zodpovědět následující otázky: Jaká politická témata lze v Thomsonově poezii vysledovat? Kterými z těchto témat se nejvíce zaobíral? Jak k politickým tématům ve svých básních přistupuje? Existují v jeho díle básně, které lze číst politicky a zároveň je vykládat i jinými způsoby? Lze na základě Thomsnových vydaných děl rekonstruovat jeho politické postoje? Jakým způsobem se Thomson vypořádává se svou dvojí loajalitou (ke gaelsky mluvícím oblastem a ke Skotsku jako takovému)? Jak vidí budoucnost Skotska a gaelsky mluvících oblastí? Jaký druh nacionalismu prosazuje? Metodologická sekce předkládá široce pojatý přehled teorií nacionalismu a základních otázek týkajících se vztahu politiky a poezie, čímž poskytuje rámce, koncepty a terminologii pro následující rozbor. Druhá kapitola předestírá několik kontextů: přehled vývoje skotského nacionalismu se zvláštním zřetelem ke dvacátému století a k osobnostem a hnutím, které Thomsona ovlivnily; nástin politických témat v díle Sorleyho MacLeana a George Campbella Haye, Thomsonových současníků a rovněž politicky angažovaných gaelských básníků; a konečně Thomsonův životopis, jehož kompletní podoba není v současné době k dispozici ani v tisku, ani na internetu. Třetí a nejrozsáhlejší kapitolu tvoří chronologický rozbor Thomsonova básnického díla se zaměřením na politické otázky. Čtvrtá kapitola zkoumá Thomsonovu novinářskou tvorbu, zejména jeho úvodníky a další články z gaelského čtvrtletníku Gairm ve vztahu k jeho básním. Závěrečná pátá kapitola pak shrnuje zjištění týkající se Thomsonových politických postojů a politické poezie, jichž bylo v práci dosaženo, zamýšlí se nad celkovou koncepcí práce, jejími přednostmi a nedostatky, a navrhuje možnosti dalšího výzkumu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation focuses on the political verse and journalism by the Scottish Gaelic poet, scholar, publisher, and activist Derick Thomson (Ruaraidh MacThòmais, 1921-2012). The chosen set of themes can be broadly described as “political issues”, although Thomson should not be regarded only as a political poet in the narrow sense of a propagandist, nor does his political poetry deal with elections and campaigns. The political aspect of his poetry is much broader, including concerns with language and power. Politics also represent the connection between Thomson’s multiple activities, and therefore a suitable framework in which to explore them. So far, the prevailing paradigm for studying Thomson’s works has been the poetry of place, a concept deeply rooted in the Gaelic tradition, and both popular and critical attention was paid especially to his Lewis poems and, to a less extend, his writing about Glasgow. This dissertation strives to provide answers to the following questions: Which political issues can be traced in Thomson’s poetry? What were his main concerns? How does he handle politics in his verse? Are there poems where a political interpretation might be constructed, but that also allow other ways of reading? What were Thomson’s actual political convictions, as far as we can reconstruct them from his published works? How does he negotiate his double commitment, to the Gàidhealtachd and to Scotland as a whole? What sort of future does he envisage for the Gàidhealtachd and for Scotland? What sort of nationalism does he promote? The methodological section offers a broad discussion of various theories of nationalism and of general questions concerning the relationship of politics and poetry, providing frameworks, concepts and vocabulary for the following enquiry. Chapter 2 introduces various contexts: a discussion of the development of Scottish nationalism, with special focus on the twentieth century and figures and movements with direct relevance for Thomson; an overview of political issues in the works of Sorley MacLean and George Campbell Hay, Thomson’s immediate contemporaries and both politically engaged Gaelic poets; and finally Thomson’s biography, as no such comprehensive overview is available online or in print. Chapter 3, the most extensive part of the thesis, presents a chronological discussion of Thomson’s poetry with a focus on political issues. Chapter 4 explores Thomson’s Gaelic journalism, mainly his editorials and other articles for the Gaelic quarterly Gairm, and its relation to his poetry. The concluding Chapter 5 brings together the findings of the thesis concerning Thomson’s politics and his political poems, and casts an eye back over the whole work, its benefits and limitations, and an eye forward to possible areas of future research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Johana Poncarová 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Johana Poncarová 251 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Johana Poncarová 423 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Petra Johana Poncarová 724 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 1.07 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Rob Dunbar 500 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radvan Markus, Ph.D. 627 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Christopher Whyte, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. 154 kB