velikost textu

Souvislost edukačního stylu učitele s vnímanou akademickou účinností žáků ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Souvislost edukačního stylu učitele s vnímanou akademickou účinností žáků ZŠ
Název v angličtině:
Relations of teaching styles with children’s academic self-efficacy
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Tomáš Komárek
Školitel:
PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Id práce:
152958
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vnímaná akademická účinnost|výchovné styly|edukační styl učitele|alternativní školy|tranzitorní období
Klíčová slova v angličtině:
perceived academic efficacy|parenting styles|teacher educational style|alternative schools|transitional period.
Abstrakt:
Název: Souvislost edukačního stylu učitele s vnímanou akademickou účinností žáků ZŠ Autor: PhDr. Mgr. Tomáš Komárek Pracoviště: Katedra psychologie Školitel: PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná disertační práce zkoumá problematiku vnímané akademické účinnosti v souvislosti s edukačními styly učitele v tranzitorním období mezi prvním a druhým stupněm ZŠ. Hlavním výzkumným cílem bylo prozkoumat pomocí kvantitativních statistických metod předpoklad, že učitel svým edukačním stylem působí na vnímanou akademickou účinnost žáků. Druhým cílem bylo porovnat standardní školy a školy pracující podle alternativního výukového programu „Začít spolu“ a zjistit, do jaké míry se tyto školy mezi sebou liší v edukačním stylu a jeho dopadu na vnímanou akademickou účinnost žáka. Výzkumný soubor tvořili žáci 5. ročníků obou typů škol (N = 896). Data byla získána pomocí tří dotazníků: dotazník Interakce učitele a žáků zjišťuje edukační styl učitele, dotazníky Myself as a learner scale a Children self-efficacy scale jsou zaměřeny na měření vnímané akademické účinnosti žáků. Výsledky potvrdily statisticky významnou, nicméně slabou souvislost mezi vnímanou akademickou účinností žáků a edukačním stylem jejich učitelů. Regresní analýzou bylo zjištěno, že vnímaná akademická účinnost souvisí s tím, jak žák hodnotí požadavky a mírnost učitele (dva důležité aspekty edukačního stylu učitele). Čím vyšší požadavky a zároveň nižší mírnost žák u učitele vnímá ve srovnání s průměrem třídy, tím je jeho vnímaná akademická účinnost vyšší. Kromě toho s vnímanou akademickou účinností souvisí i průměrná míra požadavků učitele: ve třídách, v nichž má učitel na žáky vyšší požadavky, mají žáci spíše vyšší vnímanou akademickou účinnost. Nejsilnější vztah byl potvrzen – ve shodě s předchozími výzkumy – mezi vnímanou akademickou účinností žáků a jejich prospěchem. Zde se ukazuje relativně silná souvislost – čím lepší známky, tím vyšší akademická účinnost. Srovnání žáků standardních škol a žáků ze tříd s výukovým systémem „Začít spolu“ prokázalo statisticky významný, ale malý rozdíl mezi vnímanou akademickou účinností žáků obou skupin. Výrazný rozdíl mezi oběma výběrovými vzorky můžeme naopak 4 pozorovat při porovnání vztahu žáků k učitelům. Žáci „Začít spolu“ hodnotí vztah k učiteli pozitivněji než žáci standardních tříd. V hodnocení míry učitelových požadavků, volnosti, nekompetentnosti a mírnosti se obě skupiny téměř neliší. Klíčová slova: vnímaná akademická účinnost, výchovné styly, edukační styl učitele, alternativní školy, tranzitorní období. 5
Abstract v angličtině:
Title: The relationship between teachers’ educational styles and the perceived academic efficacy of primary school students Author: PhDr. Mgr. Tomáš Komárek Department: Department of Psychology Supervisor: PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. Abstract: The presented doctoral thesis examines the issue of perceived academic efficacy in relation to teachers’ educational styles in the transitional period between the first and second half of primary school (equivalent to transition from primary school to secondary school). The main research aim was to test the hypothesis that teachers’ educational styles influence the perceived academic efficacy of students using quantitative statistical methods. The second aim was to compare regular schools with schools using the teaching programme ‘Step by Step’ in both main variables and to determine the extent to which these schools differ. The research sample was comprised of fifth-grade students from both types of schools (N = 896). The data was obtained using three questionnaires: the questionnaire ‘Interaction of the teacher and students’ examines the teacher’s educational style; questionnaires ‘Myself as a learner scale‘ and ‘Children self-efficacy scale‘ focus on measuring the students’ perceived academic efficacy. The results confirmed a statistically significant though weak correlation between the perceived academic efficacy of students and the educational style of their teacher. A regression analysis has shown that the perceived academic efficacy is related to the students’ rating of their teacher’s requirements and lenience (two important aspects of the teacher’s educational style). The higher the requirements and at the same time the lower the lenience perceived by the student, relative to the class average, the higher the student’s perceived academic efficacy. Apart from that, there is also a relationship between the perceived academic efficacy and the average level of the teacher’s requirements: in classes where the teacher has higher requirements the students typically have a higher academic efficacy. The strongest relationship was confirmed – in line with previous research – between the perceived academic efficacy of students and their grades. A relatively strong correlation can be seen here – the better the grades, the higher the academic efficacy. 6 The comparison of students from regular schools and students from schools using the teaching programme ‘Step by Step’ showed a statistically significant but small difference between the perceived academic efficacy of both groups. On the other hand, a significant difference between both samples can be observed when comparing the relationships the students have with their teachers. The ‘Step by Step’ students rate their relationship with their teachers more positively than students from regular schools. There is almost no difference between the groups’ ratings of the teachers’ requirements, freedom, incompetence and lenience. Key words: perceived academic efficacy, parenting styles, teacher educational style, alternative schools, transitional period. 7
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tomáš Komárek 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tomáš Komárek 508 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tomáš Komárek 323 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Tomáš Komárek 476 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 400 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 450 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.6 MB