velikost textu

Entente Cordiale: vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě, 1898-1904.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Entente Cordiale: vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě, 1898-1904.
Název v angličtině:
Entente Cordiale: the Development of the British-French Relations on the Way to the Entente Cordiale, 1898-1904.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marcela Šubrtová
Školitel:
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
Id práce:
152938
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Britsko-francouzské vztahy|Fašodská krize|francouzská politika stálých obtíží|Srdečná dohoda
Klíčová slova v angličtině:
Anglo-French Relations|the French policy of pinpricks|Fashoda crisis|Entente Cordiale
Abstrakt:
Abstrakt Vzájemné britsko-francouzské vztahy byly na přelomu 19. a 20. století velmi komplikované. V průběhu Fašodské krize roku 1898 stanuly obě velmoci na prahu války, jíž se nakonec podařilo vyhnout jen díky včasnému ústupu francouzského ministra zahraničí Delcassého. S nástupem nového francouzského velvyslance v Londýně Paula Cambona začala v britsko-francouzských vztazích nová éra, která nakonec vyústila o šest let později v podpis Entente Cordiale. Právě analýza britsko- francouzských vztahů v letech 1898 až 1904 a jejich vyústění v Entente Cordiale je předmětem předkládané diplomové práce, která se snaží zjistit, jaké faktory umožnily vzájemné britsko-francouzské sblížení. Podpis Entente Cordiale 8. dubna 1904 ukončil francouzskou politiku stálých obtíží v Egyptě, urovnal vzájemné britsko-francouzské rozpory v mimoevropských oblastech a strhl bariéru, která bránila britsko-francouzské spolupráci, čímž byla započata cesta k formování mocenských bloků, které se roku 1914 střetly ve světové válce.
Abstract v angličtině:
Abstract The mutual Anglo-French Relations at the turn of the 19th and 20th century were complicated. The Fashoda Crisis of 1898 placed both powers at the brink of war, which was finally turned away due to the withdrawal of the French Minister of Foreign Affairs Delcassé. With the arrival of a new French ambassador to London, Paul Cambon, the mutual Anglo-French Relations entered a new era, which eventually led to the signature of the Entente Cordiale six years later. The aim of this thesis was to analyse the genesis of the Anglo-French Relations from 1898 to 1904 and to discover which factors enabled both Powers to come to the general agreement. Through the signature of the Entente cordiale on April 8, 1904 France and Great Britain settled their colonial disputes and started a mutual cooperation, which inaugurated the formation of the blocks that clashed in the First World War in 1914.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marcela Šubrtová 2.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marcela Šubrtová 307 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marcela Šubrtová 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marcela Šubrtová 85 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Marcela Šubrtová 369 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 440 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. 770 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB