velikost textu

Školní život na Podkarpatské Rusi v letech 1918 – 1945

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní život na Podkarpatské Rusi v letech 1918 – 1945
Název v angličtině:
School life in the years 1918 – 1945 in Subcarpathia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Uhlíková
Vedoucí:
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Id práce:
152789
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — ruský jazyk (N D-RJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podkarpatská Rus, První republika, školy, výuka, školní instituce, paměti, učitelé, žáci, vzdělávání učitelů, vzpomínky
Klíčová slova v angličtině:
Subcarpathia, schools, education, memories, teachers, students,
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této diplomové práce je školní život na Podkarpatské Rusi v letech 1918–1945. Práce se snaží podat celkový přehled o vývoji školství od maďarské monarchie po Sovětskou Ukrajinu se zaměřením na období vlády Československa. Vedle kapitol o učitelích, vyučovacím jazyce, metodice výuky, učebnicích a pomůckách je součástí také kapitola věnovaná ojedinělému somatologickému výzkumu školních dětí. Práce se opírá o archivní materiály, které jsou doplněny konkrétními osobními příběhy pamětníků. Snaží se přiblížit běžný školní život na Podkarpatské Rusi, především v období První republiky, z pohledu žáků, studentů i učitelů. Klíčová slova: školství, Podkarpatská Rus, každodennost, Rusíni, paměti, somatologický výzkum, učitelé, Československá republika
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of this diploma thesis is school life in Subcarpathian Ruthenia between 1918-1945. The thesis tries to provide an overview of the development of education from the times of Austro-Hungarian Monarchy to Soviet Ukraine with a focus on the period of Czechoslovak government. In addition to the chapters on teachers, the language of instruction, teaching methodology, textbooks and teaching aids, there is also a chapter dedicated to the unique somatological research of school children. The work is based on archival materials supplemented by personal stories of witnesses. Its goal is to describe the normal school life in Subcarpathian Ruthenia, especially during the First Republic, from the point of view of pupils, students and teachers. Keywords: education, Subcarpathian Ruthenia, everyday life, Rusyns, memories, somatological research, teachers, Czechoslovak republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Uhlíková 1.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Uhlíková 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Uhlíková 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Uhlíková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 374 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 152 kB