velikost textu

HPV asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
HPV asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia
Název v češtině:
HPV asociované karcinomy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulárně biologická korelace
Název v angličtině:
HPV Asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Marián Švajdler, Ph.D.
Školitel:
Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Oponenti:
MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
MUDr. Boris Rychlý, Ph.D.
Id práce:
152710
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Šiklův ústav patologie (14-500)
Program studia:
Patologie (P5145)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Práca je rozdelená na dve samostatné štúdie. (i) Vykonali sme retrospektívnu štúdiu na 22 pacientoch s cystickými metastázami skvamocelulárneho karcinómu (SCC) v oblasti hlavy a krku. Cieľom bolo zistiť či histomorfológia, expresia proteínu p16, HPV a EBV status môžu predpovedať primárnu lokalizáciu tumoru. Origo bolo identifikované v 20 z 22 prípadov a zahŕňalo orofarynx (14 prípadov, 63,3%), nazofarynx (traja pacienti, 13,6%), pľúca (dvaja pacienti, 9%) a kožu vonkajšieho zvukovodu (1 prípad, 4,5%). Primárna lokalizácia ostala neznáma v dvoch prípadoch (9%). 16 zo 17 metastáz (94,1%) pochádzajúcich z Waldayerovho prstenca a oba prípady s neznámym origom mali morfológiu nekeratinizujúceho SCC, alebo nekeratinizujúceho SCC s vyzrievaním. Všetky nádory s pôvodom v orofaryngu a oba prípady s neznámym origom boli difúzne p16-pozitívne a HPV-pozitívne. Všetky tri metastázy nazofaryngeálneho (NPCa) karcinómu boli EBV-pozitívne a p16/HPV negatívne. Metastázy pľúcnych karcinómov a karcinómu kože mali morfológiu dobre diferencovaného, resp. nízko diferencovaného keratinizujúceho SCC a boli HPV/EBV negatívne. Potvrdili sme, že cystické metastázy SCC v oblasti hlavy a krku sú asociované s okultným origom v orofaryngu. Orofaryngeálny pôvod by vždy mal byť podporený vyšetrením expresie p16 a HPV špecifickým testom, pretože SCC z iných lokalít sa môžu prezentovať cystickými metastázami. Pridanie EBV testu môže v časti p16/HPV-negatívnych prípadov odhaliť origo v nazofaryngu. (ii) NPCa je v Českej a Slovenskej republike vzácna malignita a EBV/HPV status týchto nádorov je v podstate neznámy. V retrospektívnej štúdii sme vyšetrili prítomnosť EBV a HPV u 62 pacientov s NPCa a vykonali sme metaanalýzu štúdií, ktoré udávali zastúpenie EBV-pozitívnych NPCa, HPV-pozitívnych NPCa detekovaných PCR vyšetrením a HPV-pozitívnych NPCa detekovaných pomocou expresie p16 alebo vyšetrením in situ hybridizáciou v bielej (kaukazskej) populácii. 61 prípadov malo morfológiu nekeratinizujúceho SCC a jeden bol keratinizujúci SCC. Iba jeden NPCa bol p16 a HPV-pozitívny; pomocou PCR vyšetrenia sme dokázali prítomnosť typ HPV18. Prítomnosť EBV bola dokázaná v 85,5% (53/62) prípadov. Na rozdiel od udávanej prevalencie EBV a HPV pozitivity v NPCa v kaukazskej populácii, väčšina našich pacientov z non-endemickej oblasti je EBV-pozitívnych a môžu byť vhodnými kandidátmi na cielenú liečbu zameranú na prítomnosť EBV. HPV-pozitivita je v našej populácii vzácna a zdá sa, že HPV nezohráva významnú úlohu v patogenéze NPCa. Pravdepodobnosť, že HPV-pozitívna metastáza z neznámeho origa pochádza z okultného origa v nazofaryngu je v našej populácii malá a HPV-pozitivita by mala zamerať diagnostickú pozornosť na oblasť orofaryngu.
Abstract v angličtině:
Abstract This doctor thesis comprises two studies. (i) A retrospective study was performed on 22 patients who presented with cystic head and neck squamous cell carcinoma (SCC) metastases. The purpose of the study was to find out whether histomorphology, p16 protein expression, HPV and EBVstatus could be useful in predicting the localization of the primary tumor. The primary site was identified in 20 of 22 patients and included the oropharynx in 14 patients (63.6%), the nasopharynx in 3 patients (13.6%), the lungs in 2 cases (9%), and the skin of the auricle in one case (4.5%). No primary was found in two patients (9%). Sixteen of 17 cases (94.1%) originating in Waldayer’s ring, and both cases with an unknown primary showed morphology of non-keratinizing SCC or non-keratinizing SCC with maturation. All tumors with oropharyngeal primary and both cases with unknown primary showed diffuse p16 staining and presence of HPV DNA. All three cystic metastases of nasopharyngeal carcinoma (NPCa) were EBV-positive and p16/HPV negative. In contrast, cutaneous and pulmonary metastases showed morphology of a well differentiated keratinizing SCC and poorly differentiated keratinizing SCC, respectively, and were HPV/EBV-negative. We confirmed that cystic SCC lymph node metastases of the head and neck region are strongly associated with the occult oropharyngeal primary. The oropharyngeal origin should always be corroborated by p16 immunohistochemistry and HPV-specific testing because SCC arising in other sites may manifest with cystic neck metastases as well. Addition of EBV testing in p16/HPV-negative cases can disclose the nasopharyngeal origin of the cystic neck metastases in a subset of cases. (ii) NPCa is a rare malignancy in the Czech Republic and Slovakia and EBV/HPV status of NPCa is currently unknown. In a retrospective study, we evaluated the presence of EBV and HPV in 62 NPCa cases and performed meta-analysis separately for proportion of EBV-positive cases, PCR-detected HPV-positive cases and p16/in situ hybridization -detected HPV-positive cases in the Caucasian patients with NPCa. Sixty-one studied cases showed non-keratinizing morphology and one was keratinizing SCC. Only one non-keratinizing SCC was p16/HPV-positive and the DNA PCR confrmed the presence of HPV18 type. EBV was detected in 85.5% (53/62) of cases. In contrast with previous reports on the prevalence of EBV-positivity in Caucasian patients with NPCa, the majority of patients coming from this non-endemic region show EBV-positivity; therefore, they may be candidates for novel EBV- targeting therapies. Conversely, HPV-positive NPCa is very rare and HPV does not seem to play a signifcant role in the etiopathogenesis of NPCa in these populations. The probability that HPV-positive cervical metastasis from an unknown origin comes from an occult nasopharyngeal primary is very low in our population and HPV detection should direct attention to oropharynx.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Marián Švajdler, Ph.D. 5.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Marián Švajdler, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Marián Švajdler, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. 602 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. 1.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Boris Rychlý, Ph.D. 1.93 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 739 kB