velikost textu

Zánětlivé a fibrózní postižení myokardu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zánětlivé a fibrózní postižení myokardu
Název v angličtině:
Inflammatory and Fibrotic Myocardial Involvement
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jakub Šedivý, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.
Oponenti:
Doc.MUDr. Otto jun. Mayer, CSc.
doc. MUDr. Jiří Pařenica
Id práce:
152706
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
I.interní klinika (14-310)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Téma: Zánětlivé a fibrózní poškození myokardu MUDr. Jakub Šedivý, Kardiologické oddělení FN Plzeň Úvod: Cílem mojí práce bylo posouzení komplexního přístupu k diagnostice a případně sledování trendu u dvou onemocnění myokardu neischemické etiologie. V první části se jedná o hodnocení rozsahu zánětlivých změn myokardu u nemocných s "infarct-like" myokarditidou podle magnetické resonance (MR) a laboratorních hodnot. Současně jsme posuzovali možnost omezení délky restrikce fyzické aktivity pomocí bicyklové ergometrie. Druhým tématem bylo komplexní hodnocení kardiálního rizika u nemocných se systémovou sklerodermií včetně posouzení možné myokardiální fibrózy dle magnetické resonance (MR) a nových laboratorních markerů. Metodika: V první části bylo prospektivně zařazeno 30 nemocných s infarct-like“ myokarditidou a s pozitivním nálezem pozdního sycení (LGE) dle MR. V intervalech 1 a 6 měsíců bylo provedeno kontrolní MR, echokardiografie a bicyklová ergometrie. Ve studii o systémové sklerodermii bylo prospektivně zařazeno celkem 33 dlouhodobě léčených pacientů. Součástí studie bylo srovnání se skupinou 20 zdravých dobrovolníků. Výsledky: U 47 % pacientů s "infarct-like“ myokarditidou jsme nalezli poruchu kinetiky LK, ale pouze u 17 % pacientů byla zjištěna lehká systolická dysfunkce LK (EF LK 40-50%). Celkový počet segmentů postižených LGE byl při vstupním vyšetření 131 (4,3 na pacienta) s následným statisticky významným poklesem při následujících kontrolách. Současně došlo k regresi rozsahu intenzity signálu LGE a také celkového objemu postižené tkáně (LGE mass) (p< 0,001). Všichni pacienti podstoupili bicyklovou ergometrii, bez subjektivních potíží či závažných změn na EKG. Zároveň jsme v souboru nezaznamenali rozvoj systolické dysfunkce. Pacienti se systémovou sklerózou měli v porovnání s kontrolami vyšší prevalenci přítomnosti LGE (42.4% vs. 0%; p=0007). Objem extracelulární tekutiny (ECV) a nativní T1 relaxační čas byly signifikantně vyšší (p<0.0001). Celkem 14 pacientů se systémovou sklerózou s LGE mělo vyšší nejen ECV (28.8 ± 2.3 vs. 26.6 ± 2.7%; p=0.021), ale i nativní T1 (1283 ± 49 vs. 1241 ± 46%; p=0.020), a to v porovnání s 19 pacienty se systémovou sklerózou bez LGE. Parametry MR korelovaly se sérovými hladinami galectinu-3, ECV (r=0.38; p= 0.0081) a nativním T1 (r=0.35; p=0.012). Růstový diferenciační faktor (GDF 15) pozitivně koreloval s ECV (r=0.36; p=0.0076) a nativním T1 (r = 0.31; p=0.023). Závěr: „Infarct-like“ myokarditida měla v naší studii relativně uniformní klinický průběh a příznivou prognózu. Fyzická aktivita zahájená s měsíčním odstupem po akutní fázi onemocnění (včetně BE) nevedla k rozvoji systolické dysfunkce LK ani k recidivě onemocnění během následujících 3 let. Zároveň byl prokázán prakticky uniformní vývoj postižení myokardu v MR obraze, kdy přechod akutního zánětu v chronické změny nebyl provázen poklesem systolické funkce LKS. Během bicyklové ergometrie jsme nezaznamenali výskyt supraventrikulárních či komorových arytmií. U pacientů se systémovou sklerózou byly prokázány vyšší hodnoty ECV a nativních T1 hodnot v porovnání s kontrolním souborem, což odpovídá difuznímu fibroznímu postižení myokardu. Byla zjištěna korelace MR parametrů s globální systolickou deformací LK dle echa a stupněm postižení kůže. S myokardiální fibrózou odhalenou při MR korelovaly pouze hladiny faktoru GDF-15 a galectinu-3. GDF-15 rovněž koreloval se závažností sklerózy kůže a poškozenou plicní funkcí u pacientů se systémovou sklerózou. Otázka toho, zdali by screeningové stanovení GDF-15 a galectinu-3 mohlo pomoci stratifikovat riziko u pacientů se systémovou sklerózou a pomoci při indikaci MR vyšetření a Holter EKG. 1
Abstract v angličtině:
Inflammatory and fibrotic myocardial involvement MUDr. Jakub Šedivý, Kardiologické oddělení FN Plzeň Introduction: The aim of my work was to evaluate the comprehensive approach to diagnosis and eventually monitoring the trend in two cardiac diseases of non-ischemic etiology. The first part is focused on evaluation of the inflammatory changes in patients with "infarct-like" myocarditis based on magnetic resonance (MRI) and laboratory tests. We also considered the possibility of restricting the length of physical activity restriction by bicycle ergometry. The second topic was the comprehensive assessment of cardiac risk in patients with systemic sclerosis, including the assessment of possible MR and new laboratory markers of myocardial fibrosis. Materials and methods: In the first part, we included prospectively 30 patients with “infarct- like" myocarditis and with a positive finding of late gadolinium enhancement (LGE) on MRI. Follow up MRI, echocardiography and stress ECG were performed at 1 and 6 month intervals. In the study focused on systemic sclerosis, a total of 33 long-term patients were prospectively enrolled. The study included a comparison of a group of 20 healthy volunteers. Results: In 47% of patients with infarct-like myocarditis, we found a left ventricular dyskinesia, but only 17% of patients were found to have mild systolic dysfunction (EF LV 40-50%). The total number of segments affected by LGE was 131 at the entrance examination (4.3 per patient), followed by a statistically significant decrease in the followi-up. At the same time, the LGE signal intensity regression and the total volume of affected tissue (LGE mass) regressed (p<0.001), all patients underwent stress ECG without subjective symptoms or significant ECG disorders. No development of LV systolic dysfunction was found in study. Patients with systemic sclerosis had a higher prevalence of LGE than in controls (42.4% vs. 0%, p=0007). The volume of extracellular fluid (ECV) and native T1 relaxation time were significantly higher (p<0.0001). Altogether 14 patients with systemic sclerosis with LGE findings had higher ECV (28.8 ± 2.3 vs. 26.6 ± 2.7%, p=0.021) T1 (1283 ± 49 vs. 1241 ± 46%, p=0.020), compared with 19 patients with systemic sclerosis without LGE. MRI parameters correlated with serum levels of galectin-3, ECV (r=0.38, p=0.0081) and native T1 (r=0.35; p= 0.012). Growth differentiation factor (GDF15) correlated positively with ECV (r=0.36, p= 0.0076) and native T1 (r = 0.31, p=0.023). Conclusion: "Infarct like" myocarditis had a relatively uniform clinical course and a favorable prognosis in our study. Physical activity initiated at a month delay after the acute onset did not lead to the development of LV systolic dysfunction or relapse over the next 3 years. Virtually uniform development of myocardial involvement in the MRI was demonstrated, when the transition of acute inflammation in chronic change was not accompanied by a decrease in the LV systolic function. During stress ECG, we did not detect the occurrence of supraventricular or ventricular arrhythmias. Patients with systemic sclerosis had higher ECV and native T1 values compared to the control group, which corresponds to diffuse fibrotic involvement of the myocardium. The correlation of MR parameters with LK global systolic deformation was determined according to echocardiography and degree of skin involvement. Myocardial fibrosis detected with MR correlated only GDF-15 and galectin-3 levels. GDF-15 also correlated with the severity of skin sclerosis and impaired pulmonary function in patients with systemic sclerosis. The question of whether the screening assay for GDF-15 and galectin-3 could help stratify the risk of systemic sclerosis and help with MR and Holter ECG. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jakub Šedivý, Ph.D. 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jakub Šedivý, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jakub Šedivý, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D. 401 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Otto jun. Mayer, CSc. 2.39 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Jiří Pařenica 1.72 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.05 MB