velikost textu

Odpovědnost mezinárodních organizací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost mezinárodních organizací
Název v angličtině:
The Responsibility of International Organizations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Sandra Brožová, Ph.D.
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
JUDr. Milan Beránek
Id práce:
152657
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezinárodní odpovědnost; mezinárodní organizace; kodifikace mezinárodního práva
Klíčová slova v angličtině:
international responsibility; international organizations; codification of international law;
Abstrakt:
Diplomová práce - Odpovědnost mezinárodních organizací – Shrnutí Tématem této diplomové práce je odpovědnost mezinárodních organizací jako důsledek mezinárodně-protiprávního jednání, jako projev mezinárodní subjektivity, a jako předmět oficiální a neoficiální kodifikace. Diplomová práce definuje mezinárodní organizace jako organizace mezivládní, projednává povahu jejich mezinárodní subjektivity (univerzální a partikulární) a vysvětluje podstatu právního institutu mezinárodní odpovědnosti včetně hlavních rozdílů mezi odpovědností států a mezinárodních organizací. Dále se práce věnuje odpovědnosti mezinárodních organizací v různých odvětvích mezinárodního práva – diskutuje otázky smluvní a deliktní odpovědnosti, otázky přičitatelnosti v mírových misích OSN a otázky práva jednotlivců na spravedlivý proces při řešení odpovědnostních vztahů s mezinárodními organizacemi. Následuje analýza významu kodifikace pro mezinárodní právo a přínosu neoficiálních kodifikačních aktivit pro práci Komise pro mezinárodní právo jako hlavního kodifikačního orgánu Organizace spojených národů. Návrh článků o odpovědnosti mezinárodních organizací, který je spolu s komentářem Komise a odbornou literaturou hlavním zdrojem diplomové práce, je představen jako celek včetně stručného nastínění vývoje mezinárodní odpovědnosti a její kodifikace, jsou uvedena a podrobněji rozebrána jeho klíčová ustanovení – vztah ke zvláštním režimům (lex specialis), definice pravidel organizace, pojetí mezinárodně-protiprávního chování jako porušení mezinárodního závazku, úprava přičitatelnosti. Hlavním dílčím zaměřením práce je mezinárodní odpovědnost v případech souvisejícího chování států a mezinárodních organizací (pomoc a podpora, řízení a kontrola, donucení, obcházení závazku, možná odpovědnost členů za protiprávní jednání mezinárodní organizace). Jako zvláštní smluvní režim je představena odpovědnost Evropské unie za škodu, která je ovšem postavena na odlišných základech než odpovědnost podle obecného mezinárodního práva, a proto není vhodná pro kodifikaci.
Abstract v angličtině:
The Responsiblity of International Organizations – Abstract The subject of this thesis is the responsibility of international organizations as a consequence of internationally wrongful acts, as a manifestation of international personality, and as the subject-matter of official and unofficial codification. This thesis defines the international organization as an intergovernmental organization, discusses the character of its international personality (universal and particular) and explains the legal nature of international responsibility, including the main differences between the responsibility of States and international organizations. The thesis then focuses on responsibility of international organizations in various branches of international public law – it discusses questions of contractual and tort liability, of attribution in UN peacekeeping missions, and of the rights of individuals to due process when dealing with responsibility of international organizations. The following is an analysis of the importance of codification of international law and the contribution of non-official codification activities for the work of the International Law Commission as the main codification organ of the United Nations. Draft articles on the Responsibility of International Organizations, which was, together with the Commission's commentaries and relevant literature, the major source for this thesis, is presented as a whole, including a brief outline of the development of international responsibility and its codification. The key articles are described in more detail – relations with special regimes (lex specialis), the definition of the rules of the organization, the concept of internationally wrongful acts as a breach of an international obligation, the rules of attribution. The thesis is focused on international responsibility in cases of connected conduct of States and international organizations (aid and assistance, direction and control, coercion, circumvention, the possible responsibility of members for wrongful acts of international organizations). As a special regime, the responsibility of the European Union for damages is presented. It is based differently than responsibility under general international law, and therefore it is not suitable for codification.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Sandra Brožová, Ph.D. 1.85 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Sandra Brožová, Ph.D. 268 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Sandra Brožová, Ph.D. 323 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Sandra Brožová, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Milan Beránek 496 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB