velikost textu

Fridrich Falcký. Cizinec v zajetí zimního království

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fridrich Falcký. Cizinec v zajetí zimního království
Název v angličtině:
Fridrich Falcký. Foreigner imprisoned in a Winter Kingdom.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Sahulová
Vedoucí:
doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
Id práce:
152647
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fridrich Falcký|zimní král|stavovské povstání|odlišné zvyklosti|střetávání různých mentalit
Klíčová slova v angličtině:
Fridrich Falcký|Winter King|Estates Uprising|Bohemian Revolt|distinct habbits|conflict of different mentalities
Abstrakt:
Abstrakt Hlavní téma bakalářské práce s názvem „Fridrich Falcký. Cizinec v zajetí zimního království“ se zaměřuje na osobnost falckého vévody a kurfiřta Fridricha Falckého, jehož charakterové vlastnosti a specifický způsob jednání utvářely obraz „zimního krále“ jak u tehdejších obyvatel Prahy, tak i u generací následujících století. V kontextu politiky Konfederace stavů České koruny má předkládaná práce ambici formulovat význam jeho osoby v období obhajoby stavovského povstání. Na základě pramenného materiálu je dále snahou analyzovat celkový postoj Fridricha Falckého k otázce českého projektu sjednocených zemí. Zkoumané období je proto časově omezeno na rozmezí let 1619–1620, tedy od volby krále (srpen 1619) až po panický útěk po bitvě na Bílé hoře (listopad 1620). Při zpracovávání tématu ovšem došlo k určitým časovým přesahům, a to hlavně při analyzování stavu v českých zemích před Fridrichovým příjezdem do Prahy a dále během zpracování skromné výběrové sondy k obrazu „zimního krále“ v české historické paměti. Základem pro studium zmíněného tématu se staly převážně české, ale i německé pramenné materiály, letáková publicistika a dochovaná osobní korespondence, která se bezprostředně týká zkoumaného období. Předkládaná práce byla také zpracována na základě studia příslušné odborné literatury, vydané v českém, německém, ale i anglickém jazyce. Cílem práce je především upozornit na problematiku společného fungování odlišných raně-novověkých mentalit, a to v první řadě nově příchozího krále v kontrastu konzervativně-provinciálního českého prostředí s ustálenými zvyklostmi. Nadto je snahou podtrhnout konfliktní momenty „zimní vlády“, při nichž se mimo jiné realizují určité kalvinistické tendence. Z pramenů a korespondence vyplývá, že vizi stavovského experimentu Fridrich Falcký přijal za svou náboženskou povinnost, avšak vlastní liknavost a sporadický přístup k systematickému řešení vojenské či ekonomické krize znemožnily jakoukoli iniciativu ze strany krále při řešení situace v království. Navíc čelní představitel Protestantské unie reálně nezajistit očekávanou podporu na mezinárodním poli, to vedlo v kontextu politiky českých stavů ve svém důsledku k prohloubení bělohorské krize. Pobytem „zimního krále“ v českém prostředí se navíc prosazují určité germanizační tendence, jejichž prostřednictvím se upozaďuje tradiční česká kultura. Klíčová slova: Fridrich Falcký, zimní král, stavovské povstání, odlišné zvyklosti, střetávání různých mentalit
Abstract v angličtině:
Abstract The main topic of the Bachelor thesis called "Fridrich Falcký. A stranger in the captivity of the Winter kingdom." focuses on the personality of the Duke and Elector Palatine Frederick V., whose character and a specific way behavioral shaped the image of the "Winter King" among inhabitants of Prague at that time, as well as in the following centuries. Presented work has the ambition to formulate the importance of his personal during defense of the Bohemian Revolt, in the context of the policy of the Confederation of state lands of the Czech crown. Based on the historical source material is also trying to analyze the overall approach of Frederick Palatine to the question of Czech project unified states. Therefore, the research period is limited at between 1619-1620, i.e. from the king's election (August 1619) to the departure, after the Battle of White Mountain (November 1620). During processing the topic has been overstep in terms of time, specially in the analysis of the state in the Czech lands before the arrival of Frederick Palatine to Prague and then during the processing of the selectively probe of the image of the "winter king" in the Czech historical memory. The basis for the study of this topic was mainly Czech, but also German sources, pamphlet journalism and extanted personal correspondence directly related to the analysed period. The present work has been drawn up on the study specialised literature published in Czech, German as well as English. The aim of the Bachelor thesis is to highlight the issues of co-operation of different early-modern mentalities, first of all the newly arrived king, in contrast to the Czech conservative-provincial environment. Moreover, it is trying to focuse on the issue of the influence of Frederick of the Palatinate during defending a idea of confederation. Moreover, the conflicting moments of the "winter reign" are essential for the work, among which certain tendency of Calvinist are clearly realized. Research confirmed that Frederick V. has adopted the vision of the state experimen as his religious duty, but his own dilatoriness and attitude to a systematic solution to the military or economic crisis have prevented any initiative to resolve the situation in the kingdom. In addition, the leader of the Protestant Union did not ensure support in the international area, this had led to the deepening of the White Mountain crisis. Besides, certain germanization tendencies was promoting during the "winter king" in the Czech environment, through which the traditional Czech culture was sidelined. Keywords: Fridrich Falcký, Winter King, Estates Uprising, Bohemian Revolt, distinct habits, conflict of different mentalities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Sahulová 869 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Sahulová 5.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Sahulová 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Sahulová 189 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 152 kB