text size

Herec regionálního divadla v období normalizace a transformace

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Herec regionálního divadla v období normalizace a transformace
Titile (in english):
Actor in regional theatre during the era of normalization and transformation
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Veronika Dušáková
Supervisor:
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Opponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Thesis Id:
152502
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Oral History - Contemporary History (24-KOHSD)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
Oral History - Contemporary History (OHSD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
28/01/2016
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Jihočeské divadlo, Otáčivé hlediště, herec, kultura
Keywords:
South Bohemian theatre, Revolving Theatre, actor, culture
Abstract (in czech):
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl rozkrýt skrze osobní výpovědi pomocí (sebe)reflexí svět jednoho z regionálních divadel a jeho činovníků. První část je věnována českobudějovického Jihočeskému divadlu jako celku. Především prezentuje s jakými ambicemi a v jakých podmínkách je toto regionální (oblastní) divadlo činitelem na kulturním poli. Prostor je dán i alternativní scéně, Otáčivému hledišti v Českém Krumlově, především z pohledu repertoáru a (ne)uvědomování si jeho vyjímečnosti i provozních limitů. V druhé části je divadlo a především jeho činovníci podrobeni reflexi v očích diváků a „jiných“ lidí. Je vnímání pozitivního nebo negativního rázu a uvědomuje si veřejnost potřebuju kultury a její vliv na každodenní život či náročnost herectví jako povolání? V třetí části promlouvají samotní herci a lidé od divadla a s jejich pomocí je rekonstruován jejich umělecký svět i reflexe sebe samých a hereckého řemesla obecně. Prostor je dán i zamyšlení, zda je rozdíl být umělcem v regionálnálním nebo pražském divadle a zda se v divadelním světě hodně změnilo s rokem 1989. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
This diploma thesis aims to uncover through personal testimonies by (self)reflection of the world of one of the regional theaters and its officials. The first part is devoted to South Bohemian Theatre as a whole. Primarily presents with such ambitions and the conditions in which this regional theater actor in the cultural field. You can also find alternative scene, Revolving Theatre in Cesky Krumlov, especially in terms of repertoire and his superiority and operational limits. In the second part of the thesis is the theater, and especially the officials undergo reflection in the eyes of spectators and the „other“ people. Perception is positive or negative in nature and is aware of the public need to culture and its influence on daily life or the difficulty of acting as a profession? In the third part speaks actors themselves and people from the theater and with their help it is reconstructed the art world and the reflection of ourselves and the acting craft in general. Space is also given thought to whether the difference in regionálnálním be an artist or a Prague theater and whether in the theater world has changed a lot with the year of 1989. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Veronika Dušáková 11.12 MB
Download Abstract in czech Mgr. Veronika Dušáková 84 kB
Download Abstract in english Mgr. Veronika Dušáková 83 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 190 kB
Download Opponent's review Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 356 kB
Download Defence's report prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB