velikost textu

Herec regionálního divadla v období normalizace a transformace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Herec regionálního divadla v období normalizace a transformace
Název v angličtině:
Actor in regional theatre during the era of normalization and transformation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Dušáková
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
152502
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jihočeské divadlo, Otáčivé hlediště, herec, kultura
Klíčová slova v angličtině:
South Bohemian theatre, Revolving Theatre, actor, culture
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl rozkrýt skrze osobní výpovědi pomocí (sebe)reflexí svět jednoho z regionálních divadel a jeho činovníků. První část je věnována českobudějovického Jihočeskému divadlu jako celku. Především prezentuje s jakými ambicemi a v jakých podmínkách je toto regionální (oblastní) divadlo činitelem na kulturním poli. Prostor je dán i alternativní scéně, Otáčivému hledišti v Českém Krumlově, především z pohledu repertoáru a (ne)uvědomování si jeho vyjímečnosti i provozních limitů. V druhé části je divadlo a především jeho činovníci podrobeni reflexi v očích diváků a „jiných“ lidí. Je vnímání pozitivního nebo negativního rázu a uvědomuje si veřejnost potřebuju kultury a její vliv na každodenní život či náročnost herectví jako povolání? V třetí části promlouvají samotní herci a lidé od divadla a s jejich pomocí je rekonstruován jejich umělecký svět i reflexe sebe samých a hereckého řemesla obecně. Prostor je dán i zamyšlení, zda je rozdíl být umělcem v regionálnálním nebo pražském divadle a zda se v divadelním světě hodně změnilo s rokem 1989. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This diploma thesis aims to uncover through personal testimonies by (self)reflection of the world of one of the regional theaters and its officials. The first part is devoted to South Bohemian Theatre as a whole. Primarily presents with such ambitions and the conditions in which this regional theater actor in the cultural field. You can also find alternative scene, Revolving Theatre in Cesky Krumlov, especially in terms of repertoire and his superiority and operational limits. In the second part of the thesis is the theater, and especially the officials undergo reflection in the eyes of spectators and the „other“ people. Perception is positive or negative in nature and is aware of the public need to culture and its influence on daily life or the difficulty of acting as a profession? In the third part speaks actors themselves and people from the theater and with their help it is reconstructed the art world and the reflection of ourselves and the acting craft in general. Space is also given thought to whether the difference in regionálnálním be an artist or a Prague theater and whether in the theater world has changed a lot with the year of 1989. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Dušáková 11.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Dušáková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Dušáková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 356 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB