velikost textu

Ve stínu orlice, na prsou lva a pod dvojramenným křížem: Životní příběh Antona Malinovského (1922-2011)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ve stínu orlice, na prsou lva a pod dvojramenným křížem: Životní příběh Antona Malinovského (1922-2011)
Název v angličtině:
In the shadow of the eagle, on the lion´s chest and under the double silver cross: The life story of Anton Malinovský (1922-2011)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Jan Harmáček
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Id práce:
152492
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem a cílem této diplomové práce bude zachytit životní příběh (česko)slovenského vojáka Antona Malinovského (1922-2011). Největší důraz bude kladen na období jeho mládí a vojenské zkušenosti ze Slovenského národního povstání, ale reflektovány budou i ostatní fáze života biografovaného. Anton Malinovský se jako voják slovenské armády zúčastnil na Slovenském národním povstání, odkud putoval do zajetí a na nucené práce do Bratislavy. Po osvobození republiky dosluhoval základní prezenční vojenskou službu a po krátké přestávce se stal vojákem z povolání. Sloužil v různých útvarech na Slovensku nebo v Pěchotním učilišti v Milovicích a od roku 1953 až do svého penzionování působil ve Vojenském učilišti v Novém Mestě nad Váhom. Práce bude řazena chronologicky od narození až po smrt Antona Malinovského v roce 2011. Z metodologického hlediska bude práce využívat metod kvalitativního a historického výzkumu, z typologického hlediska pojetí biografie se bude jednat o vědecko-historicky pojatý životní příběh s prvky na pomezí umělecko-vědecké biografie. Práce rovněž využije konceptu sociologické imaginace. Základem pro výzkum a vypracování životního příběhu budou vzpomínky Antona Malinovského, zachycené syny na sklonku jeho života na nahrávací zařízení, orálněhistorické rozhovory s rodinnými příslušníky, archivní dokumenty a dokumenty osobní provenience. Práce bude doplněna fotografiemi a textovou přílohou. Získané poznatky budou konfrontovány, popř. doplněny odbornou literaturou nebo vzpomínkami ostatních účastníků důležitých dějinných okamžiků, jichž byl Anton Malinovský za svého dlouhého a pestrého života svědkem. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The subject and aim of this diploma thesis is to capture the life story of (Czech) Slovak soldier Anton Malinovský (1922-2011). The greatest emphasis will be placed on the period of his youth and military experience from the Slovak National Uprising, but the other phases of the life of Anton Malinovský will be also reflected. Anton Malinovsky, as a soldier of the Slovak army, participated in the Slovak National Uprising, from where he was captured and used as a forced labor in Bratislava. After the WW2, he became a professional soldier. He served in various departments in Slovakia or in the Infantry School in Milovice and from 1953 until his retirement he worked in the Military Training Center in Nové Město nad Váhom. The work will be chronologically ranging from birth to the death of Anton Malinovský in 2011. From a methodological point of view, the work will use methods of qualitative and historical research, from a typological point of view the concept of biography will be a science-historical life story with elements on the border of an artistic and scientific biography. The work also exploits the concept of sociological imagination. The basis for research and development of the life story will be the memories of Anton Malinovsky, captured by sons at the end of his life on recording equipment, oral history interviews with family members, archive documents and personal provenance documents. The work will be supplemented with photos and a text attachment. The acquired knowledge will be confronted, supplemented by professional literature or memories of other participants of important historical moments, which Anton Malinovsky witnessed during his long and varied life.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Jan Harmáček 15.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Jan Harmáček 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Jan Harmáček 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Wohlmuth Markupová 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 152 kB