velikost textu

Historie ošetřovatelských pracovníků v pediatrii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie ošetřovatelských pracovníků v pediatrii
Název v angličtině:
History of nursing professionals in pediatrics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Miroslava Risplerová
Vedoucí:
Mgr. Magdaléna Špičáková
Oponenti:
Mgr. Miluše Kulhavá
PhDr. Jana Hocková, PhD.
Id práce:
152447
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Historie pediatrie - specializované ústavy - pediatrické léčebny - ošetřovatelství - pediatrické ošetřovatelství - regulace profese
Klíčová slova v angličtině:
History of pediatrics - specialized institutes - pediatrics hospital - nursing - pediatrics nursing - regulation of the profession
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vznikem a historickým vývojem ošetřovatelských pracovníků v pediatrii. Lehce zabředává do současnosti a porovnává s ní některé historické úseky. Cílem práce je zmapovat vývoj ošetřovatelských pracovníků od počátků do současnosti, poukázat na jejich životní podmínky a nabídnout přehled událostí, které k tomuto vývoji napomáhaly. Práce je teoretického charakteru. K naplnění cíle bylo použito kvalitativního výzkumného šetření a provedena obsahová analýza dat. Při její tvorbě bylo čerpáno z historické i soudobé odborné literatury, české legislativy, článků a monografií. Úvod práce je věnován vymezením pojmů jako jsou pediatrie a ošetřovatelství v pediatrii. Dále je popsán postoj dítěte ve společnosti napříč jednotlivým časovým obdobím a důvod vedoucí k potřebě utváření ošetřovatelského personálu věnující se přímo dětem. Následně je popsán chronologický vývoj ošetřovatelské profese, historie vzdělávání a životní podmínky. Výsledkem práce je poskytnout ucelený přehled vývoje ošetřovatelských pracovníků, poukázat na dramatický rozvoj zejména v 19. století a srovnání se současným stavem. Klíčová slova: Historie pediatrie - specializované ústavy - pediatrické léčebny - ošetřovatelství - pediatrické ošetřovatelství - regulace profese
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the origin and historical development of nursing staff in pediatrics. It slightly touches into the present and compares some historical sections along with it. The aim of the work is to map the development of nursing workers from the beginning to the present, to point out their living conditions and to offer an overview of the events that helped to this development. The work is theoretical. A qualitative research survey was carried out to achieve the goal and a content analysis of the data was performed. Her work was based on historical and contemporary literature, Czech legislation, articles and monographs. The introduction of the thesis is devoted to defining concepts such as pediatrics and nursing in pediatrics. It also describes the attitude of the child in society across the time period and the reason for the need to create nursing staff directly devoted to children. The chronological development of nursing staff, history of education and living conditions are described. The result of the thesis is to provide a comprehensive overview of the development of nursing staff, to point to dramatic development especially in the 19th century and to compare with the current state. Keywords: History of pediatrics - specialized institutes - pediatric hospitals - nursing - pediatric nursing - regulation of profession
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miroslava Risplerová 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Miroslava Risplerová 411 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Miroslava Risplerová 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdaléna Špičáková 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miluše Kulhavá 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Hocková, PhD. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. 750 kB