velikost textu

Zdanění vyslaných zaměstnanců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdanění vyslaných zaměstnanců
Název v angličtině:
Expatriate Taxation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Thomas Britz
Vedoucí:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Id práce:
152408
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ZDANĚNÍ, VYSLÁNÍ, ZAMĚSTNANEC, STÁLÁ PROVOZOVNA, NĚMECKO, RUSKO, ČÍNA
Klíčová slova v angličtině:
TAXATION, SECONDMENT, EMPLOYEE, PERMANENT ESTABLISMENT, GERMANY, RUSSSIA, CHINA
Abstrakt:
RESUMÉ V ČEŠTINĚ Zdanění vyslaných zaměstnanců Thomas Britz S rostoucí globalizací mají daňové aspekty spojené s volným pohybem pracovníků na celém světě zvláštní význam pro společnosti s dceřinými společnostmi po celém světě. Cílem mé rigorózní práce je prozkoumat rizika spojená se zdaněním vyslaných zaměstnanců. První kapitola je věnována vymezení pojmů zaměstnání a vyslání z hlediska pracovního práva, evropského práva koordinace sociálního zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění. Domnívám se, že hlavní charakteristika zaměstnání spočívá v tom, že se jedná o opak podnikání. Druhá kapitola se zabývá obecnou funkcí zdanění, dvojím zdaněním a jeho zamezením. Třetí kapitola seznamuje čtenáře s diskriminací v oblasti přeshraničních daňových případů a analyzuje právní věc Schumacker, rozhodnutí Evropského soudního dvora, v důsledku kterého mohou nyní být daňové úlevy uplatněny v Evropské unii i nerezidenty, za předpokladu, že 90% jejich příjmů pochází ze zaměstnání v zemi, která poskytuje takové daňové úlevy svým vlastním rezidentům. Kapitola čtyři hovoří o definici bydliště pro daňové účely podle zákona o daních z příjmů a určuje, kdy jsou fyzické osoby považovány za daňové rezidenty. Pátá kapitola je věnována závislé činnosti podle článku 15 modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění, tj. příjemce odměny je rezidentem druhého státu po dobu nepřesahující v úhrnu 183 dnů v příslušném kalendářním roce, odměny jsou vypláceny zaměstnavatelem nebo jménem zaměstnavatele, který není rezidentem státu, ve kterém je práce vykonávána a nedojde ke vzniku stálé provozovny. Šestá kapitola zkoumá podmínky vzniku stálé provozovny a dopady takového vzniku na příkladu vysílání z České republiky do Ruské federace. Kapitola sedm popisuje zvláštnosti mezinárodního pronájmu pracovní síly oproti vysílání. Kapitoly osm až jedenáct analyzují daňové dopady vysílání do České republiky, Německa, Ruské federace a Čínské lidové republiky. Kapitola dvanáctá nabízí přehled o daňových doložkách v dohodách o vyslání a kapitola třináct se zabývá aspekty sociálního zabezpečení zaměstnanců vyslaných do jiných států, a nabízí čtenáři hypotézu, že pojistné na sociální zabezpečení je typ daně. Ve své práci docházím k závěru, že primárním cílem vyslaného zaměstnance, i nadále podléhat systému sociálního zabezpečení domovského státu, je v rozporu s daňovým cílem, aby bylo zabráněno vzniku stálé provozovny. To je důvod, proč se v praxi mezinárodní pronájem pracovní síly a lokalizace v kombinaci se zahraničními výhodami a doložkami o návratu se staly vhodnějšími nástroji pro zajištění volného pohybu pracovníků, než klasické vyslání.
Abstract v angličtině:
RESUMÉ IN ENGLISH Thomas Britz Expatriate Taxation With globalisation increasing, the tax aspects connected to the free movement of employees around the world are of particular importance to companies with subsidiaries around the globe. The goal of my thesis is to explore the risks involved in expatriate taxation. The first chapter is dedicated to the definition of the terms employment and secondment from the point of labour law, European social security coordination law and tax treaties. I think that the main characteristic of employment consists in the fact that it is the opposite of entrepreneurialism. The second chapter explores the general function of taxation, double taxation and its avoidance by bilateral tax treaties. Chapter three introduces the reader to discrimination in trans-border income tax cases and analyses the Schumacker ruling of the European Court of Justice, as a result of which tax reliefs can now be claimed in the European Union by non- residents, provided that 90% of their income originates from employment in the country that provides for such tax reliefs to its own residents. Chapter four discusses the definition of tax residence, the determination of residence under the Czech Income Tax Act and establishes when individuals are considered tax residents due to, inter alia, domicile or habitual abode. Chapter five is dedicated to dependent personal services pursuant to Article 15 of the OECD Model Tax Treaty, i.e. the recipient of remuneration is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the state where the work is performed and no permanent establishment is triggered. Chapter six explores the prerequisites for a permanent establishment to be triggered and its consequences using secondment from the Czech Republic to the Russian Federation as an example. Chapter seven discusses the characteristics of cross-border hiring of employees as opposed to secondment. Chapter eight to eleven analyse the tax consequences of expatriate income in the Czech Republic, Germany, the Russian Federation and the People’s Republic of China respectively. Chapter twelve gives an insight into tax clauses in secondment agreements and Chapters thirteen discusses the social security aspects of seconding individuals to other countries and offers the reader the hypothesis that social security premiums are a type of tax. The thesis concludes by stating that the primary goal of an expatriate to remain subject to his/her home country social security system conflicts with the tax goal to avoid triggering a permanent establishment. That is why, in practice, the cross-border hiring out of employees and localisation combined with expatriate benefits and a return clause have become more appropriate instruments of free movement of employees than classical secondment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Thomas Britz 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Thomas Britz 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Thomas Britz 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 1.57 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavlína Vondráčková 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB