velikost textu

Legio Angelica - historie a inspirace pro výchovu ministrantů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Legio Angelica - historie a inspirace pro výchovu ministrantů
Název v angličtině:
Legio angelica movement
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominik Ettler
Vedoucí:
Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Oponent:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
152359
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Legio angelica, výchova, ministranti, skauting
Klíčová slova v angličtině:
Legio angelica, education principles, altar boys, scouting
Abstrakt:
Anotace Tato práce je zaměřena na výchovu ministrantů v Legio Angelica. Toto sdružení bylo založeno v roce 1929 emauzských benediktinem P. Methodem Klementem (1889–1979). Působilo do roku 1948 a dalo katolické církvi v Československu řadu osobností. Práce nejdříve stručně pojednává o liturgickém a skautském hnutí, které povahu sdružení značně ovlivnily. Dále se věnuje samotné historii Legio Angelica s ohledem na životní příběhy ředitelů sdružení, fungování sdružení, časopisu Legio Angelica (který pro práci je hlavním pramenem) a dalším kapitolám dějin. Hlavní částí práce je třetí kapitola o výchovných cílích sdružení Legio Angelica a čtvrtá kapitola, která systematicky pojednává o konkrétních prostředcích výchovy. V poslední části se autor vrací ke skautingu, který byl přijat v části sdružení a stal se zajímavým obohacením pro sdružení. Klíčová slova Legio Angelica, P. Method Klement, ministranti, výchova, katolický skauting
Abstract v angličtině:
Abstract LEGIO ANGELICA – HISTORY AND INSPIRATION FOR EDUCATION OF ALTAR BOYS. Main focus of this master thesis is on altar boys education in Legio Angelica. This association was founded in 1929 by a Benedictine priest Method Klement (1889–1979). It existed until 1948 and gave a number of personalities to the Church in Czechoslovakia. First the thesis briefly describes liturgical and scout movement, which had a significant impact on the organization. Furthermore it presents: the history of Legio Angelica with regard to the life stories of its directors, the functioning of the association, the magazine Legio Angelica (which is the main source of the work) and other themes from the associations history. The principal part of the thesis are the third chapter which reflects the educational objectives in Legio Angelica and the fourth chapter that deals with the particular tools of this education. Eventually the author returns to the scouting which has turned into interesting enrichment of the association. Keywords Legio Angelica, Fr. Method Klement, altar boys, education, catholic scouting
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominik Ettler 3.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominik Ettler 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominik Ettler 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 152 kB