velikost textu

Justice a právo na spravedlivý proces v komunistickém Československu 1948 - 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Justice a právo na spravedlivý proces v komunistickém Československu 1948 - 1989
Název v angličtině:
Judiciary and the Right to a Fair Trial in Communist Czechoslovakia 1948 - 1989
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Daniel Guckler
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
Id práce:
152309
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunismus, justice, právo na spravedlivý proces, Evropská úmluva o lidských právech
Klíčová slova v angličtině:
Communism, judiciary, the right to a fair trial, the European Convention on Human Rights
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je zmapovat a zhodnotit úroveň práva na spravedlivý proces v Československu v době po převzetí moci komunisty, a to ve vztahu k minimálním požadavkům kladeným Evropskou úmluvou o lidských právech. ČSR a později ani ČSSR Evropskou úmluvu neratifikovala, a tudíž nejde o posuzování z hlediska platného práva, ale z hlediska nadčasových principů spravedlivého procesu, které Úmluva vyjadřuje. O potřebě dodržet nadčasové principy spravedlivého procesu hovoří koneckonců i dnešní judikatura, konkrétně rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Ludmily Brožové- Polednové, sp. zn. 7 Tdo 549/2008, a rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Pavla Vítka, sp. zn. 7 TZ 179/99, kterou zpracovatel taktéž podrobil rozboru. Úmluva je vhodná ke srovnání taktéž s ohledem k době jejího vzniku, kdy v ČSR docházelo k tzv. „zostřování boje proti třídnímu nepříteli“, jak komunistická terminologie ospravedlňovala stupňující se proces porušování práva na spravedlivý proces. Východiskem ale nebude pouze klasifikace jednotlivých případů porušování práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6, popř. dalších práv a svobod dle uvedené Úmluvy, ke kterému docházelo v československé justici let 1948 - 1989, ale též pochopení tehdejší situace v právním prostředí, v době ovlivnění československého práva sovětským pojetím, které bylo vzorem pro tvorbu a aplikaci práva v celém socialistickém bloku. Zpracovatel nemohl nepoukázat na dobový vývoj, počínaje směřováním Československa do náruče Sovětského svazu, přes přípravu a převzetí moci komunisty, po následnou přestavbu institutu právního státu, jakým byla justice, v pouhý nástroj totalitní moci. V jednotlivých oddílech je pojednáno, jakým způsobem toho komunisté docílili v soudnictví, na státním zastupitelství a v advokacii a jaké to mělo následky.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the study is to map and judge the level of the right to a fair trial in Czechoslovakia after the communist revolution in relation to the minimum requirements imposed by the European Convention on Human Rights. Czechoslovakia did not ratified this Convention and therefore it is not regarded in terms of the applicable law, but in terms of timeless principles of fair trial as expressed in the Convention. Even present case law speaks about the need to comply with the timeless principles of a fair trial, namely the decision of the Supreme Court in the case Ludmila Brožová-Polednová, file number 7 Tdo 549/2008, and the decision of the Supreme Court in the case of Pavel Vítek, file number 7 TZ 179/99, which was also analysed by the author. The Convention is useful for comparing with regard to the time of its creation when there was in Czechoslovakia „intensification of the struggle against the class enemy“ as Communist terminology justified escalating process of violations of the right to a fair trial. The starting point will be not only in classification of cases of violations of the right to a fair trial under Article 6 or other rights and freedoms of the Convention as it took place in Czechoslovak judiciary from 1948 to 1989 but also an understanding the situation in the legal environment at the time of Soviet influence on Czechoslovak law, which was the model for creation and application of law throughout socialist bloc. The author could not but point out the developments of the period, beginning with the heading of Czechoslovakia into the arms of the Soviet Union, through the preparation and takeover of power by the communists, all the way up to the subsequent restructuring of an institution of the legal state, as the judiciary was, into a mere instrument of totalitarian power. In each chapter, it is described how communists achieved that in the courts, in prosecution and in advocacy and what consequences it had.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Daniel Guckler 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Daniel Guckler 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Daniel Guckler 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB