velikost textu

Multivariate GARCH

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multivariate GARCH
Název v češtině:
Viacrozmerný GARCH
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Milan Maďar
Oponenti:
RNDr. Martin Branda, Ph.D.
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Id práce:
152244
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Finanční a pojistná matematika (MFAPM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
viacrozmerný GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
Klíčová slova v angličtině:
multivariate GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
Abstrakt:
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad’ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych våzbách, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA. Využívaný je prístup viacrozmerných GARCH modelov zároveň k zachyteniu dynamiky prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami. Definujeme tri základné typy modelov. U každého typu sú uvedené definície, vlastnosti a postup odhadu parametrov s príslušnými dôkazmi. Praktická časť práce ilu- struje použitie jednotlivých modelov na reálnych dátach. Práca sleduje dva rôzne ciele, jednak charakteristiku a popis existencie regionálnych a globálnych våzieb medzi akciových trhmi, ale aj vzájomné porovnanie jednotlivých viacrozmerných GARCH modelov na vzorke dát. Výsledkom je, že odhady podmienených korelácii závislých na čase naznačujú obmedzenú integráciu medzi trhmi z čoho vyplýva, že investori môžu využiť diverzifikáciu portfólia medzi rôzne akciové trhy a znížiť tým rizikovosť investície obzvlášť v dobe krízy. Kl’účové slová: viacrozmerný GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
Abstract v angličtině:
4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad’ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence the integrated markets consist of stock markets in Frankfurt, Amsterdam, Prague the U.S. Therefore we will utilize the multivariate GARCH approach that investigates into the dynamics of volatility transmission of related foreign exchange rates. Also, we will define three basic model classes. For each of the model classes a theoretical review, basic properties and estimation procedure with proofs are provided. We illustrate approach by applying the models to daily market data. Our two main aims are discussing and reporting the existence of regional and global stock markets linkages and provide a comparison of such mul- tivariate GARCH models on the data sample. We find out that the estimated time-varying conditional correlations indicate limited integration among the mar- kets which implies that investors can benefit from the risk reduction by investing in the different stock markets especially during the crisis. Keywords: multivariate GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Maďar 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Maďar 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Maďar 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Branda, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 76 kB