velikost textu

Nové média ako dóležitá súčasť marketingovej komunikácie eventov elektronickej hudby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové média ako dóležitá súčasť marketingovej komunikácie eventov elektronickej hudby
Název v češtině:
Nová média jako důležitá součást marketingové komunikace elektronické hudby
Název v angličtině:
New media as an important part of marketing communication of electronic music events
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jozef Oravec
Vedoucí:
David Klimeš
Oponent:
Mgr. Marek Vranka
Id práce:
152209
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Nové média, marketing, marketingová komunikácia, marketing eventov, elektronická hudba
Klíčová slova v angličtině:
New media, marketing, marketing communication, marketing of events, electronic music
Abstrakt:
Abstrakt Bakalárska práca „Nové média ako dôležitá súčasť marketingovej komunikácie eventov elektronickej hudby“ analyzuje dôležitosť nových médií ako skupinu kľúčových komunikačných kanálov marketingovej komunikácie eventov elektronickej hudby. Porovnáva využívanie nových médií s tradičnými kanálmi zastúpenými bežne v marketingovom mixe komunikácie eventov elektronickej hudby, analyzuje efektivitu využitia nových médií v marketingovom mixe, skúma a porovnáva reálny a vnímaný vplyv využitia nových médií v marketingovom mixe na cieľovú skupinu. V prvej časti sa bakalárska práca venuje popisu nových médií, ich spoločenskému aspektu a ich využitiu v marketingovej komunikácii; popisu elektronickej hudby a ich eventov a spoločenskému aspektu; a ukotveniu marketingovej komunikácie a dôležitosti využitia jej nástrojov v eventoch elektronickej hudby. Následne analyzuje jednotlivé nástroje marketingovej komunikácie a ponúka dotazníkové šetrenie zamerané na vnímanie marketingových nástrojov eventov elektronickej hudby, na základe ktorého na záver hodnotí efektivitu marketingovej komunikácie eventov elektronickej hudby.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis "New Media as an important part of marketing communication of electronic music events" analyses the role of new media as a group of key communication channels of marketing communications of electronic music events. Compares the use of new media with traditional channels represented widely in the marketing mix of communication of electronic music events, analyses the effectiveness of the use of new media in the marketing mix, examines and compares real and perceived impact of the use of new media in the marketing mix for the audience. The first part of the thesis focuses on the description of the new media, the social aspects and its use in marketing communication; describes electronic music events and social aspects; and anchors marketing communication and the importance of use of its instruments in electronic music events. Then analyses the various tools of marketing communication and offers a questionnaire survey focused on perceptions of marketing tools used for electronic music events on which it concludes evaluation of the effectiveness of marketing communications of electronic music events.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jozef Oravec 618 kB
Stáhnout Příloha k práci Jozef Oravec 285 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jozef Oravec 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jozef Oravec 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího David Klimeš 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Vranka 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr.PaeDr. Karol Orban, PhD. 152 kB