velikost textu

Československé expediční horolezkyně v běhu každodennosti od počátků tzv. normalizace do roku 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Československé expediční horolezkyně v běhu každodennosti od počátků tzv. normalizace do roku 1989
Název v angličtině:
Ordinary life of Czechoslovakian female mountain climbers during the period of so-called normalization till 1989
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Kramářová
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Hlaváček
Id práce:
152197
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Horolezectví, každodennost za komunismu, orální historie, expedice, mateřství
Klíčová slova v angličtině:
Mountain climbing, dailiness in communism, oral history, climbing expedition, maternity
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje tématu každodennosti horolezkyň v předlistopadovém Československu (konkrétně v letech 1969 až 1989). Prostřednictvím analýzy a interpretace orálněhistorických interview s horolezkyněmi, které se zúčastnily národních expedic do zahraničních velehor, bude autorka reflektovat následující témata: jak bylo možné, případně (ne)snadné stát se vybranou členkou horolezecké expedice; jak se toto „zaměstnání“ slučovalo s běžným životem pracující ženy, případně s jejími povinnostmi v rodině. Studie se zaměří také na otázky cestování, na téma horolezectví jako prestižního mezinárodního soupeření a prezentace této prestiže stranickými orgány; stranou nezůstane ani reflexe společenských či materiálních odlišností československými horolezkyněmi s mezinárodními týmy a zásahy komunistické strany do složení expedic. Práce přibližuje všednost nevšedních osudů československých vrcholových sportovkyň-horolezkyň a nabízí jeden z možných pohledů na poměrně neprobádané odvětví československého sportu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis is devoted to the topic of ordinary life of women mountain climbers in the period of Czechoslovakian socialism (specifically between the years 1969 -1989). Through analysis and interpretationof oral historical interviews with women climbers who had participated in the national expeditions to foreign mountains, the author will reflect the following topics: how it could be possible to become a member of selective expedition team; how this "job" women climbers combined with a daily life, working duty, and its obligations in the family. The study will also focus on the issues of travelling, climbing topic as a prestigious international competition and presentation of this prestige by executive body; it will not stay aloof from the reflection of social or physical differences between Czechoslovakian climbers and other international teams and the intervention of the Communist Party in the composition of the expeditions. The work draw ordinariness of extraordinary fates of Czechoslovak women athletes – climbers nearer, and offers one of the possible approach to the relatively unexplored sector of Czechoslovakian sport.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Kramářová 3.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Kramářová 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Kramářová 170 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 356 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Hlaváček 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 152 kB