velikost textu

Účast obhájce v přípravném řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účast obhájce v přípravném řízení
Název v angličtině:
Defender´s participation in preliminary procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Blaškovanová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
152186
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obhájce, obviněný, přípravné řízení trestní
Klíčová slova v angličtině:
Defence counsel, accused, criminal preliminary procedure
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce je zaměřena na postavení obhájce v přípravném řízení, neboť účast obhájce v trestním řízení je z pohledu teorie i praxe velmi aktuální téma. V práci je popsána geneze postavení obhájce, jakož i jeho posílení nejen v světle historického vývoje, ale též v důsledku vývoje judikatury. Samotným těžištěm práce je vymezení osoby obhájce a jeho práv a povinností v přípravném řízení. Osoba obhájce má přiznaná „obhajovací“ práva pro všechny fáze trestního řízení, neboť je z pohledu obhajoby nedílnou součástí práva obviněného na obhajobu. Téma práce je přínosné (zejména z pohledu potenciálního využití) pro každého, neboť postavení obhájce a jeho účast již v předsoudní fázi trestního řízení je stěžejní nejen pro řádné uplatnění práva obviněného na obhajobu, ale též pro další fáze trestního řízení. Přípravné řízení slouží k prověření prvotní informace o tom, že byl spáchán trestný čin, zda je tato informace pravdivá, a k vypátrání osoby důvodně podezřelé z takového činu a ke shromáždění důkazních prostředků použitelných v řízení před soudem k podpoře obžaloby.1 Vzhledem k důležitosti této fáze řízení je pak zcela zásadní i postavení obhájce v něm. 1 Fryšták, M.: Přípravné řízení de lege ferenda. Trestněprávní revue 6/2015, 133 s. a násl.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This rigorous theme focuses on the position of defence counsel in the preliminary proceeding because the participation of the defence counsel on the criminal procedure is a contemporary topic, both from the theoretical and practical point of view. The theme of this thesis describes the development and strenghtening of the position of the defence counsel from the historical perspective as well as based on the evolution of jurisprudence. The core of the presentation theme is to define the position of the defence counsel as well as his / her rights and obligations in the preliminary proceeding. The defence counsel has guaranteed "defending" rights for all phases of the criminal proceeding due to the fact that the accused person has the right to be defended. This theme brings added value (especially from the perspective of its potencial use) to everyone due to the fact that the role of the defence counsel and his presence already in the pre-judical phase of the criminal proceeding is of vital importance not only for the proper enforcement of the right to be defended granted to the accused but also for the other phases of the criminal proceeding. Preliminary proceeding serves to verify the initial information concerning the commiting of crime and the reliability of such information, to detect a person reasonably suspected of such a crime and to gather evidence usable in the court proceeding in order to support the side of prosecution. Due to the importance of this phase of the proceeding, the role of the defence counsel in it is crucial.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Blaškovanová 940 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Blaškovanová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Blaškovanová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB