velikost textu

Mediace v trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediace v trestním řízení
Název v angličtině:
Mediation in Criminal Matters
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Albrechtová
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
152185
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediace, restorativní justice, trestní řízení
Klíčová slova v angličtině:
Mediation, Restorative Justice, criminal proceedings
Abstrakt:
Abstrakt Mediace v trestních věcech je součástí širšího konceptu restorativní justice zaměřeného primárně na odstraňování respektive zmírňování následků způsobených trestných činem, a to za aktivní účasti pachatele, oběti a dalších zasažených osob. Mediace v trestních věcech má mnoho společného s mediací v případech jiných sporů či konfliktů. Tato práce se zaměřuje právě na specifika mediace v trestních věcech oproti jiným druhům mediace, na možné oblasti jejího využití a rizika i přínosy pro její účastníky. Mapuje současnou právní úpravu i praxi mediace v České republice, uvádí příklady úprav ve vybraných státech Evropy jako inspirační zdroje a v závěru předkládá návrhy na změnu české právní úpravy a praxe. Mediace v trestních věcech se na základě dosavadních kriminologických výzkumů jeví být účinným nástrojem zmírňování následků trestných činů, ovšem pouze za podmínky respektování pravidel k prevenci sekundární či opakované viktimizace obětí a dodržení kritérií výběru vhodných případů.
Abstract v angličtině:
Abstract Mediation in Criminal Matters is a part of Restorative Justice concept focused primarily on the reparation of harm caused by an criminal act. The ruling principle of Restorative Justice process is an active participation of the victim, offender and other persons affected by the crime on handling the concequences of crimes. Mediation in Criminal Matters has many common features with civil mediation, thus this thesis is concentrated on its specifics. This thesis is interested in fields of possible application of Mediation in Criminal Matters and its risks and benefits for the participants. There is offered an overviw of legal setting of Mediation in Criminal Matters in the Czech Republic and also in some european countries, which can serve as inspiration for future changes of our legal frame, which are suggested in the end. According to the actual results of criminological reseach seems Mediation in Criminal Matters to be an useful tool to handle consequences of crimes. This statement is valid under condition of respecting the rules for victims safety and proper case selection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Albrechtová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Albrechtová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Albrechtová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 158 kB