velikost textu

Genetika a fenotypová charakteristika Parkinsonovy nemoci s časným začátkem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genetika a fenotypová charakteristika Parkinsonovy nemoci s časným začátkem
Název v angličtině:
Genetics and phenotypic characteristics of early-onset Parkinson’s disease
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
Školitel:
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Oponenti:
Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
Id práce:
151791
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00600)
Program studia:
Neurovědy (P5108)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alelické varianty, fenotyp, genotyp, mutace, PARK2, parkin, Parkinsonova nemoc s časným začátkem, polymorfismy
Klíčová slova v angličtině:
allelic variants, early-onset Parkinson's disease, genotype, mutations, PARK2, parkin, phenotype, polymorphisms
Abstrakt:
Abstrakt Úvod: Mutace genu parkin (PARK2), asociované s autozomálně recesivní Parkinsonovou nemocí s časným začátkem (EOPD), mají v různých populacích variabilní četnost. Cílem této práce je popsat fenotypovou charakteristiku českých pacientů s EOPD, zhodnotit vliv faktorů vnějšího prostředí na riziko onemocnění a určit frekvenci alelických variant parkinu ve skupině pacientů a kontrol. Metodika: Celkem u 70 pacientů s EOPD (věk při vzniku nemoci ≤ 40 let) a 75 kontrol byla provedena fenotypová charakteristika a analýza alelických variant parkinu. Výsledky: V souboru nemocných byly zachyceny tyto hlavní fenotypové rysy: absence kognitivního deficitu, častý výskyt dystonie, deprese a hyperhidrózy, výborná odpovídavost na dopaminergní léčbu, brzký rozvoj polékových dyskinezí a hybných fluktuací. Pacienti s mutacemi parkinu měli signifikantně nižší věk při vzniku onemocnění. Práce v zemědělství a expozice chemikáliím byly spojeny s vyšším rizikem EOPD, naopak pití kávy představovalo protektivní faktor. Mutace parkinu jsme identifikovali u pěti pacientů (7.1%): bodová mutace p.R334C byla přítomna u jednoho nemocného, čtyři pacienti měli exonové delece. Kromě jedné homozygotní delece exonu 4, se všechny nalezené mutace nacházely v heterozygotní konstituci. V kontrolní skupině mutace zachyceny nebyly. Polymorfismy p.S167N a p.D394N byly přítomny v podobném procentu mezi pacienty i kontrolami, polymorfismus p.V380L se vyskytoval s téměř dvakrát vyšší frekvencí v kontrolní skupině, kde jsme také zachytili novou alelickou variantu p.V380I. Závěr: Klinická charakteristika pacientů odpovídá předchozím popisům fenotypu EOPD. Nízká prevalence mutací parkinu svědčí pro úlohu dalších genů v patogenezi onemocnění u slovanské populace.  
Abstract v angličtině:
Abstract Objective: Mutations in the parkin (PARK2) gene have been associated with autosomal recessive early-onset Parkinson’s disease (EOPD) with various frequencies in different populations. The aim of the study is to describe phenotypic characteristics of Czech EOPD patients, to evaluate the influence of environmental risk factors, and to determine the frequency of parkin allelic variants in patients and healthy controls. Methods: A total of 70 EOPD patients (age at onset ≤ 40 years) and 75 controls were phenotyped and screened for the sequence variants and exon rearrangements in the parkin gene. Results: The main features in the phenotype of the patients’ sample were: the absence of cognitive deficit, high occurrence of dystonia, depression, hyperhidrosis, an excellent response to dopaminergic therapy, early onset of dyskinesia and motor fluctuation. Patients with mutations in the parkin gene had significantly lower age at onset. The agricultural occupation and work with chemicals increased the risk of EOPD, however the coffee drinking appeared to be a protective factor. Parkin mutations were identified in five patients (7.1%): the p.R334C point mutation was present in one patient, four patients had exon deletions. The detected mutations were observed in the heterozygous state except one homozygous deletion of the exon 4. No mutations were obtained in control subjects. A novel sequence variant p.V380I (c.1138G>A) was identified in one control. Polymorphisms p.S167N and p.D394N were seen in similar percentage in patients and controls, polymorphism p.V380L was almost twice as frequent in controls as in patients. Conclusions: The clinical characteristics of patients correspond to previous descriptions of EOPD phenotype. Our study contributes to the growing body of evidence on the low frequency of the parkin mutations in the EOPD suggesting the potential role of other genes in the pathogenesis of the disease in Slavic population.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 66 kB