velikost textu

Teorie ztráty šance a možnost její aplikace v českém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie ztráty šance a možnost její aplikace v českém právu
Název v angličtině:
Loss of chance theory and possibility of its application in the Czech Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jitka Korejzová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
151778
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ztráta šance, proporcionální odpovědnost, odškodné
Klíčová slova v angličtině:
loss of chance, proportional liability, damages
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce bylo představit teorii ztráty šance, poznat její teoretická východiska a zjistit, zda by bylo možné tuto teorii aplikovat v českém právním řádu a zda by případná aplikace byla vůbec přínosná. Jelikož teorie se nejdříve začala uplatňovat v systému common law, rozhodla jsem se ukázat na několika případech z historie způsob, jakým se teorie vyvýjela a v čem tehdejší soudy spatřovaly odůvodněnost jejího použití. Na případech z různých jurisdikcí jsem se snažila ukázat na různost možností jejího použití nejenom v právu zdravotní péče, ale také v ostatních právních disciplínách. Svoji pozornost jsem soustředila zejména na způsob argumentace soudů, a to nejen těch, kteří se s teorií ztotožnily, ale také těch, kteří její aplikaci odmítly. Koncept souvisí s odpovědností za škodu a problematikou dokazování příčinné souvislosti, jimiž se zabývají i jiné instituty – např. zásada gradace příčinné souvislosti, teorie adekvátnosti a ochranného účelu a zejména pak koncept proporcionální odpovědnosti, který se v několika ohledech s teorií ztráty šance překrývá. Tyto teorie mají za cíl usnadnit důkazní situaci ve složitějších případech, kde by lpění na klasickém pojetí příčinné souvislosti vedlo k neefektivnímu a případně nespravedlivému řešení. V mezinárodním kontextu je zajímavé, jakým způsobem zkoumanou teorii uplatňuje i Evropský soudní dvůr. S ohledem na současné snahy o nalezení společných evropských právních zásad jsem považovala za zajímavé poukázat i na Principy evropského deliktního práva a Evropský návrh společného referenčního rámce, jejichž tvůrci se teorií ztráty šance také zabývali. Na závěr práce jsem se snažila zhodnotit možný přínos aplikace teorie ztráty šance v českém právu a zjistit, jaké možnosti pro aplikaci české právo nabízí.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work was to introduce the loss of chance theory, to research its theoretical grounds and to find out whether it would be possible to apply the theory in the Czech law system and whether such application would be beneficial. Since the theory was first applied in common law system, I have decided to use some cases from the past and show the way the theory evolved and how the courts justified its application. Reflecting on cases from various jurisdictions I tried to point out the variety of possibilities of its application not only in health care law, but also in other areas of law. I have concentrated my attention mainly on argumentation of courts – not only those, who assented, but also to those refused the concept. The theory is related to liability for damage and issue of proving the casual link, which are both subjects of research of other theories as well – e.g. theory of adequate cause, proximate cause theory and mainly proportional liability issue, which shares some common aspects with loss of chance theory. These theories offer help with evidence in complicated cases, where classical approach to issues of causality would lead to an ineffective and possibly unjust solution. In international context it is interesting to learn how the European Court of Justice applies the theory. With regard to current efforts to identify the common European legal principles I considered it interesting to point out the Principles of European Tort Law and Draft Common Frame of Reference, whose authors also dealt with the loss of chance theory. In conclusion I tried to assess the potential benefits of application of the theory and to find out what application possibilities the Czech law currently offers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jitka Korejzová 990 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jitka Korejzová 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jitka Korejzová 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 180 kB