velikost textu

Vliv dopravně preventivních výcvikových kurzů na nehodovost a dopravní přestupky u českých řidičů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv dopravně preventivních výcvikových kurzů na nehodovost a dopravní přestupky u českých řidičů
Název v angličtině:
The influence of preventive driver training courses on the frequency of accidents and driving violations for Czech drivers
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Slabihoudková
Školitel:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Oponenti:
Ing. Pavel Svoboda, Ph.D.
PhDr. Mgr. Pavel Řezáč
Konzultant:
PhDr. Martin Kořán, CSc.
Id práce:
151677
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dopravní výchova|dopravní prevence|defenzivní způsob jízdy|kooperativní způsob jízdy|kurz defenzivní jízdy
Klíčová slova v angličtině:
traffic education|traffic prevention|defensive driving|cooperative driving|course of defensive driving
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá problematikou dopravní výchovy a dopravních výcvikových kurzů. Práce nejprve pojednává o dopravní výchově na českých školách a jejím zastoupení v RVP. Srovnání dopravní výchovy v ČR s dopravní výchovou v zahraničí je uvedeno v souladu s výsledky výzkumného projektu (1 F 44L/058/050). Práce se také zabývá přípravou učitelů na dopravní výchovu v rámci vysokoškolského studia. Text se snaží podtrhnout důležitost dopravní výchovy v celoživotním vzdělávání člověka. Přechází od dopravní výchovy v rodině, přes předškolní, základní a střední vzdělávání, dopravně preventivní kampaně a výcvikové kurzy až k autoškole. Práce pojednává o rozdílu ve způsobech jízdy, konkrétně mezi defenzivní a kooperativní jízdou. Snaží se najít vymezení těchto pojmů u nejednotné odborné veřejnosti. Významná část práce se zabývá výzkumným šetřením, jehož těžiště se nachází především v rozhovorech s dopravními odborníky, pozorování účastníků kurzu defenzivní jízdy a analýzy dokumentů. Klíčová slova: dopravní výchova, dopravní prevence, defenzivní způsob jízdy, kooperativní způsob jízdy, kurz defenzivní jízdy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation deals with issues concerning driver education and driver training courses. It first deals with driver education in Czech schools and its representation in RVP. A comparison of driver education in the Czech Republic with driver education in foreign countries is presented in accordance with the results of research project Q F 44L/058/050. It also deals with the preparation of teachers for driver education in terms of a university study. The text attempts to highlight the importance of driver education throughout the entire lifetime of drivers. It covers driver education in the family, preschool, grammar school and high school education as well as preventive driving campaigns and training courses, and also in driving schools. The work also deals with differences between various ways of driving, and more specifically, those between defensive and cooperative driving. It attempts to find a delineation between these concepts in a non-uniform community of specialists. A significant part of the work deals with investigative research, which is primarily centered in interviews with transportation specialists, observation of participants in defensive driving courses and the analysis of documents. Keywords: traffic education, traffic prevention, defensive driving, cooperative driving, course of defensive driving
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Slabihoudková 2.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Slabihoudková 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Slabihoudková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Slabihoudková 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tereza Slabihoudková 696 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Pavel Svoboda, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavel Řezáč 994 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 476 kB