velikost textu

Psychologická charakteristika mladistvých pachatelů závažných trestných činů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologická charakteristika mladistvých pachatelů závažných trestných činů
Název v angličtině:
Psychosocial characteristics of juveline offenders commiting serious crimes
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Ivana Běhalová
Školitel:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
doc. PaedDr. Miloš Jůzl, Ph.D.
Id práce:
151666
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestný čin, vražda, vrah, vražedkyně, mladistvý
Klíčová slova v angličtině:
crime, murder, murderer, juvenile
Abstrakt:
Abstrakt Dizertační práce nazvaná Psychosociální charakteristika mladistvých pachatelů závažných trestných činů se zabývá problematikou mladistvých odsouzených pro trestný čin vraždy v ČR. Text dizertační práce je rozdělen na kazuisticko-teoretickou a empirickou část. Obě části těží z rozsáhlé výzkumné studie realizované na souboru 19 mladistvých v českých věznicích specializovaných pro tuto věkovou kategorii. Kazuisticko-teoretická část navíc pojednává o vybraných socializačních i osobnostních charakteristikách souvisejících s trestnou činností mladistvých. Empirická část přináší bohatá výzkumná zjištění o mladistvých vrazích včetně pachatelek ženského pohlaví získaná baterií psychologických metod a rozhovory s odsouzenými. Klíčová slova trestný čin vražda – vrah – vražedkyně mladistvý rodina výchova škola vrstevník volný čas návykové látky osobnost sebereflexe životní spokojenost rozumové schopnosti agrese psychopatologie
Abstract v angličtině:
Abstract Dissertation thesis Psychosocial characteristics of juvenile offenders committing serious crimes deals with the juvenile offenders sentenced for a murder commission in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts that are a casuistic part and empiric one. Both parts are based on a large research carried out by means of the sample of 19 juveniles within Czech prisons specialized at this age category. Furthermore the casuistic theoretical part is focused on particular socialization and personal characteristics related to juvenile crime. The empiric part lies in research findings on juvenile murderers including female perpetrators resulting from a set of psychological methods and interviews with the convicted persons. Key words Crime Murder – murderer Juvenile Family Education School Peer Leisure time Addictive substances Personality Self-reflection Life satisfaction Mental capability Aggression Psychopathology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Ivana Běhalová 2.71 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Mgr. Ivana Běhalová 212 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Ivana Běhalová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Ivana Běhalová 115 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Mgr. Ivana Běhalová 419 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 631 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Miloš Jůzl, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.14 MB