velikost textu

Krize středního věku: psychologický a duchovní průvodce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krize středního věku: psychologický a duchovní průvodce
Název v angličtině:
Middle-Age Crisis: Psychological and Spiritual Guide
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Mgr. Václav Klimeš, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Id práce:
151408
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
ThLic.
Datum obhajoby:
17. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Předložená práce v první části podává syntézu poznatků o krizi středního věku z mezioborového pohledu psychologie a spirituální teologie. Jejím základním stanoviskem je, že krize středního věku není něco, co se musí přetrpět, ale že při vší její náročnosti jde o příležitost a výzvu k plnějšímu a autentičtějšímu životu, k lidskému dozrání a přiblížení se sobě i Bohu. Ve druhé části práce využívá poznatky a postupy psychoterapie, krizové intervence a pastorální teologie ke konkretizaci a praktičtějšímu rozvití závěrů první části, a tak může sloužit jako průvodce tomu, kdo prochází tímto životním obdobím, nebo kdo chce na této cestě doprovázet někoho jiného. Práce je určena zejména křesťanům, ale nejen jim, kteří nemají vzdělání ani výcvik v psychosociální oblasti a pro které je krize středního věku jejich osobním tématem, nebo se týká lidí v jejich okolí – ať už jsou jejich příbuznými či známými, nebo se jedná, např. v případě pastoračních pracovníků, o klienty jejich profesionální péče. Svým pojetím, šířkou svého záběru, syntézou východisek i jejich rozpracováním je práce v českém jazyce ojedinělá. Klíčová slova střední věk, krize, zrání, pastorální teologie, psychologie
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis “Middle-Age Crisis: Psychological and Spiritual Guide” contains a synthesis of knowledge about middle-age crisis from the interdisciplinary point of view of psychology and spiritual theology in its first part. The fundamental opinion declares that middle-age crisis is not something to be suffered through but, in spite of all its demands, it is an opportunity and challenge for fuller and more authentic life, for maturation of a man and for getting closer to oneself and to God. In the second part of the thesis, knowledge and procedures of psychotherapy, crisis intervention and pastoral theology are used to concretize and extend the conclusions of the first part in a more practical way; hence, the paper can be used as a guide for those who are undergoing this period of life or those who want to accompany someone else on this way. The thesis is intended primarily, but not exclusively, to Christians who lack education in the psychosocial area and who is middle-age crisis a personal topic of themselves or of people around them for—be it their relatives or friends, or, in case of pastoral workers, clients in their professional care. This work is rather singular in the Czech language due to its conception, scope and synthesis of the starting points as well as their elaboration. Keywords middle age, crisis, maturing, pastoral theology, psychology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Mgr. Václav Klimeš, Ph.D. 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Mgr. Václav Klimeš, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Mgr. Václav Klimeš, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 378 kB