velikost textu

Hodnocení účinků léčby jaterních nádorů pomocí zobrazovacích metod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení účinků léčby jaterních nádorů pomocí zobrazovacích metod
Název v angličtině:
Imaging Methods in the Evaluation of the Effects of Liver Tumours Therapy
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Jaroslav Ludvík, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D.
Id práce:
151341
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika zobrazovacích metod (14-440)
Program studia:
Radiologie (P5146)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Úvod. Resekce části jater při nádorovém postižení se dosud pokládá za jedinou potenciálně kurativní léčbu. Limitací je často malý předpokládaný zbytek jater (angl. zkratka FLRV) po resekci s rizikem jaterního selhání. Portální embolizace jater (PVE) často nevede k dostatečnému nárůstu FLRV. PVE spolu s následným podáním hematopoetických kmenových buněk (HSC) do kontralaterálního laloku jater může způsobit rychlejší a větší nárůst FLRV. CT volumometrie jater umožňuje posouzení růstu FLRV a bezpečnosti resekce. Pomocí automatické CT volumometrie lze také zjistit rozsah jaterních segmentů, objem nádorů a modelovat cévní řečiště. Cílem 1. prospektivní studie bylo ověření účinku podaných HSC na růst jaterní tkáně. Byl také porovnán účinek HSC ze dvou odlišných zdrojů – z periferní krve a kostní dřeně. Ve 2. retrospektivní studii byla testována automatická CT volumometrie se srovnáním trvání a přesnosti měření oproti doposud více používané manuální metodě. Materiál a metody. V 1. studii podstoupili pacienti ve skupině I (n = 20) PVE pravého laloku jater a aplikaci HSC do kontralaterálního laloku. V kontrolní skupině II (n = 20) byla provedena pouze PVE. Pomocí manuální CT volumometrie (Syngo Volume, Siemens Healthineers, Forchheim, Německo) byl srovnáván nárůst FLRV po 3 týdnech u obou skupin. U skupiny I byla také studován účinek HSC z periferní krve (n = 10) a z kostní dřeně (n = 10). Ve 2. studii byl rozšířen soubor z 1. studie (n = 66) o další pacienty po PVE pravého laloku jater. Byla provedena analýza objemu celých jater a FLRV pomocí manuální a automatické (Syngo.via, Siemens Healthineers, Forchheim, Německo) CT volumometrie se zaznamenáním získaných objemů a časů měření. Měření prováděl jeden radiolog s dlouholetou zkušeností v oboru a druhý méně zkušený v předatestační přípravě. Byla hodnocena interpersonální shoda. Výsledky. V 1. studii byl prokázán statisticky významně vyšší (p = 0,015) nárůst FLRV u skupiny I (PVE + HSC) oproti skupině II (PVE). Statisticky signifikatně vyšší byl ve skupině I (PVE + HSC) zjištěn nárůst FLRV při podání HSC z periferní krve oproti HSC z kostní dřeně (p = 0,009). Ve 2. studii byl prokázán statisticky významně kratší čas analýzy pomocí automatické CT volumometrie oproti manuální metodě (p = 0,0001). Získané jaterní objemy se při obou způsobech měření významně nelišily (p = 0,909 pro celkový objem jater a p = 0,175 pro FLRV). Mezi oběma radiology byla zjištěna vysoká míra shody v délce trvání měření i v hodnotě získaných objemů jater. Závěry. Aplikace PVE s HSC způsobuje větší nárůst FLRV oproti samotné PVE. To umožňuje snížení rizika jaterního selhání po resekci. Výhodnější je použití HSC z periferní krve, které vyvolávají větší nárůst FLRV oproti HSC z kostní dřeně. Automatická CT volumometrie dovoluje stejně přesné, ale rychlejší měření oproti manuální CT volumometrii bez významné závislosti na zkušenosti vyšetřujícího.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Imaging methods in the evaluation of the effects of liver tumours therapy Objectives. Liver resection is the only potential curative therapy of liver tumours today. Small future liver remnant volume (FLRV) after the resection is a limitation with the risk of hepatic failure. The increase of FLRV after portal vein embolization (PVE) is often inadequate. PVE with contralateral application of hematopoietic stem cells (HCS) can facilitate the regeneration of liver. CT liver volumetry enables to evaluate the increase of FLRV and the safety of liver resection. By automatic CT liver volumetry it is possible to determine the size of liver segments, the volume of the tumour and to make a 3D reconstruction of liver vessels. The aim of the first prospective study was to verify the effect of HSC on the liver growth. The impact of both HSC derived from peripheral blood and from bone marrow was compared. The second, retrospective study aimed to evaluate the accuracy and the speed of the automatic CT liver volumetry in comparison to manual CT volumetry. Material and methods. 20 patients (the group I) underwent PVE with the contralateral application of HSC in the 1st study. In the control group II (n = 20) was performed PVE only. By the manual CT volumetry (Syngo Volume, Siemens Healthineers, Forchheim, Germany) was assessed the growth of FLRV. The analysis of the effect of HSC derived from peripheral blood (n = 10) and from bone marrow (n = 10) was compared in the group I. The aggregate from 1st study was extended by 26 patients, who underwent PVE only. The analysis of the total liver volume and FLRV was performed by both the manual and the automatic (Syngo.via, Siemens Healthineers, Forchheim, Germany) CT volumetry. Times of the measurements and liver volumes were evaluated. Both automatic and manual volumetry was performed by two different experienced radiologists. The interpersonal agreement was studied. Results. Statistically significant higher increase of FLRV was found after the application PVE with HSC (the group I) in comparison to PVE only (the group II) in the 1st study (p = 0,015). Significantly higher increase of FLRV was observed by using HSC from peripheral blood compared to HSC from bone marrow in the group I (p = 0,009). Statistically significant faster analysis by the automatic CT volumetry compared to the manual volumetry was discovered in the 2nd study (p = 0,0001). No statistically significant different value of detected liver volumes were found by manual and automatic method (p = 0,909 for total liver volume and p = 0,175 for FLRV). High inter - rater agreement was found in aquired times and volumes. Conclusion. PVE with HSC facilitates higher increase of FLRV in comparison to PVE only. This is a promise for reducing the risk of hepatic failure after the resection. Using HSC from peripheral blood seems to be the advantage. The automatic CT volumetry is faster with the same accuracy compared to the manual method. No impact of the duration of radiologist´s experience was found.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Jaroslav Ludvík, Ph.D. 3.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Jaroslav Ludvík, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Jaroslav Ludvík, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Jaroslav Ludvík, Ph.D. 786 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D. 552 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Leoš Ungermann, Ph.D. 1.97 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.08 MB