velikost textu

Radiální přístup v léčbě ischemické choroby srdeční

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Radiální přístup v léčbě ischemické choroby srdeční
Název v angličtině:
Radial Approach in Therapy of Ischemic Heart Disease
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Štěpán Jirouš, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.
MUDr. Oto Hlinomaz, CSc.
Id práce:
151326
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
I.interní klinika (14-310)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Koronární katetrizace a intervence se pro nižší výskyt lokálních i celkových komplikací stále častěji provádějí přístupem z radiální tepny oproti dříve dominantnímu femorálnímu přístupu. Na základě průkazu nižší mortality spojené s tímto přístupem je navíc radiální přístup v posledních doporučených postupech Evropské kardiologické společnosti doporučen ve třídě doporučení a úrovni důkazů IA od roku 2015 pro intervenční léčbu NSTEMI, od roku 2017 STEMI a od roku 2018 i zbylých forem ICHS. Přestože na téma radiálního přístupu bylo dosud publikováno velké množství studií, zůstávají nezodpovězené odpovědi na řadu otázek. Nebyly například publikovány studie týkající se radiálního přístupu u pacientů s infarktem myokardu komplikovaným kardiogenním šokem. Hodnocení výskytu uzávěru radiální tepny jako nejčastější lokální komplikace tohoto tepenného přístupu bylo dosud velmi heterogenní, jak z hlediska odlišných metod detekce, tak i načasování jeho diagnostiky. Stále tak existují možnosti další redukce výskytu lokálních komplikací a optimalizace způsobu detekce uzávěru radiální tepny. Tato disertační práce se zabývá intervenční léčbou ICHS radiálním přístupem u pacientů s akutním infarktem myokardu komplikovaným kardiogenním šokem, dále lokálními komplikacemi po transradiální srdeční katetrizaci v rozdílných klinických situacích a porovnáním dvou různých způsobů komprese tepny po výkonu. Zároveň si stanovila za cíl vyjasnit situaci v oblasti detekce průchodnosti nebo uzávěru radiální tepny porovnáním dvou odlišných metod a to reverzního Barbeau testu a duplexní ultrasonografie. Klíčová slova: radiální přístup, kardiogenní šok, lokální komplikace, komprese radiální tepny, detekce uzávěru radiální tepny
Abstract v angličtině:
Presently, coronary catheterizations and interventions are more often performed by a radial artery approach than by a previously dominant femoral artery approach due to the lower incidence of both local and systemic complications. In addition, based on evidence of lower mortality associated with this approach, the radial approach has received class IA recommendation in the 2015 European Society of Cardiology (ESC) guidelines for interventional treatment of NSTEMI, in the 2017 ESC guidelines for STEMI and lately in the 2018 ESC guidelines for other forms of ischemic heart disease. Although a large number of studies concerning the radial approach have been published, many questions remain unanswered; for example, the evaluation of the radial approach in patients with myocardial infarction complicated with cardiogenic shock. The assessment of radial artery occlusion as the most frequent local complication of this approach has been very heterogeneous so far both in terms of different methods of detection that were used and timing of their application. Thus, there are still possibilities to further reduce the incidence of local complications and to optimize methodology of radial artery occlusion detection. In this dissertation thesis we address the issue of interventional treatment via radial artery access site in patients with acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock, also evaluate local complications after transradial cardiac catheterization in different clinical settings, compare two different methods of arterial compression after the procedure and, finally, compare the effectivity of the reverse Barbeau test and duplex ultrasonography as two commonly used methods for detection and confirmation of the patency or occlusion of the radial artery. Key words: radial approach, cardiogenic shock, local complications, radial artery occlusion detection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Štěpán Jirouš, Ph.D. 4.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Štěpán Jirouš, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Štěpán Jirouš, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D. 536 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. 530 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Oto Hlinomaz, CSc. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 152 kB