velikost textu

Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada při újmě na přirozených právech člověka
Název v angličtině:
Compensation for injury to the natural rights of man
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jana Havlíčková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
151258
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
náhrada škody, nemajetková újma, bolestné a ztížení společenského uplatnění
Klíčová slova v angličtině:
damage (injury) compensation, immaterial harm, compensation for pain and social impairment
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá újmou na přirozených právech člověka a jejím odškodněním po rekodifikaci soukromého práva. Hlavním cílem této práce je v rámci nastolené problematiky poskytnout pokud možno ucelený přehled nároků na odškodnění nemajetkové újmy, kterých se poškození a tzv. sekundární oběti mohou při neoprávněném zásahu do jejich přirozeného práva po účinnosti nového občanského zákoníku (tj. po 1. 1. 2014) po škůdci domáhat. Úvod do problematiky a nástin souvisejících aktuálních legislativních změn obsahuje kapitola první. Druhá kapitola práce pojednává o tom, co lze rozumět obecně pod pojmem přirozené právo člověka a přináší přehled jednotlivých ustanovení z první části nového občanského zákoníku, která se k přirozeným právům otevřeně hlásí a stanovují jejich ochranu. Třetí kapitola je teoretická a odpovídá na otázku, za splnění jakých předpokladů vzniká škůdci povinnost nahradit újmu na přirozených právech člověka. Tato kapitola představuje obecný vstupní základ pro podrobnější analýzu nového systému odškodňování. Vymezení těchto klíčových pojmů a zodpovězení výše uvedených otázek je nezbytné pro stěžejní část této práce, která je věnována nárokům na odškodnění nemajetkové újmy a určování jejich výše po účinnosti nového občanského zákoníku. Zvýšenou pozornost věnuji nemajetkovým nárokům při ublížení na zdraví a při usmrcení, neboť neoprávněné zásahy do tělesné integrity člověka považuji za závažnější a pro většinu poškozených za mnohem tíživější než jiné zásahy do osobní integrity. Tyto nároky jsou proto v kapitole sedmé podrobeny komparaci se zahraniční právní úpravou.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorosum thesis deals with the harm to natural rights of men and its compensation after a private-law recodification. As part of the problem addressed, the main objective of this thesis is to provide a comprehensive overview of claims for compensation for immaterial harm that the injured and the so-called secondary victims may assert against the wrongdoer when their natural rights are infringed following the effect of the new civil code (i.e. after 1 January 2014). An introduction into the problem and outline of the related current legislative changes is given in chapter one. The second chapter discusses the general meaning of the term natural rights of men and gives an overview of individual provisions of the first head of the new the civil code, which openly recognizes such rights and provides for their protection. The third chapter, being a theoretical one, provides answers to the question of what prerequisites must be complied with to give rise to an obligation of the wrongdoer to compensate for the harm to the natural rights of men. This chapter represents a general input for a more detailed analysis of the new compensation system. The definition of the key terms and answers to the aforesaid questions is crucial for the central part of this thesis, being devoted to claims for compensation for immaterial harm and determination of its amount following the effect of the new civil code. A special attention is given to immaterial claims for bodily injuries and death, as I consider unlawful infringements into the bodily integrity of men to be the most serious and burdensome for the majority of the injured than the infringements in mental integrity. Therefore, these claims are subject to comparison with legal regulations abroad in chapter seven.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Havlíčková 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Havlíčková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Havlíčková 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB