velikost textu

Možnosti využití funkčních analýz kamenné štípané industrie v archeologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti využití funkčních analýz kamenné štípané industrie v archeologii
Název v angličtině:
Lithic function and its application in archeology
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Soňa Krásná
Školitel:
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Oponenti:
Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
Id práce:
151155
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
traseologie, archeologie, kamenné nástroje, analýza funkce, mikroskopie, analýza obrazu, tribologie, materiálové vědy
Klíčová slova v angličtině:
use-wear analysis, lithics, archeaology, flint, microscopy, image analysis, tribology, material science
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem zájmu disertační práce je problematika funkčních analýz a traseologie a jejich aplikace na archeologický materiál, zejména kamennou štípanou industrii ve středoevropském kontextu. V práci je nejprve představen dosavadní vývoj stavu bádání. Následuje popis metodologického využití analýz funkce ve spojení s poznatky z oblasti materiálových věd, zejména tribologie, zabývající se vzájemnou interakcí povrchů při jejich zatížení. Další částí je popis aplikace metody na vybraný archeologický materiál za použití různých zvětšení: tzv. analýzy nižšího rozlišení (LPA), analýzy vyššího rozlišení (HPA), rastrovací elektronové mikroskopie (SEM) a konfokální laserové mikroskopie (CLSM). Aplikace těchto metod na vybraný archeologický materiál je volen s ohledem k cílenému stanovení optimálního metodického postupu při analýzách archeologického materiálu a jejich vzájemné porovnání, který je součástí závěrů práce. Nedílnou součástí práce je i návrh speciální české terminologie pro oblast funkčních analýz zejména kamenné štípané industrie v archeologii.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of the thesis is to find the way how to apply use-wear analysis as well as functional analysis to archaeological assemblages of selected artefacts from Central European archaeological contexts, namely lithics (chipped stone artefacts) and obtain the greatest potential from the analysis. Thesis consists of: current state in the field of functional studies research worldwide, method of use-wear application in connection with material science knowledge, especially tribology. Use-wear analysis is applied to the selected lithic artefacts from Paleolithic to Eneolithic Periods. The results of this work are based on the following microscopic approaches: low power approach (LPA), high power approach (HPA), scanning electron microscopy (SEM) and confocal laser scanning microscopy (CLSM). There are described and stated differences in potential of above mentioned approaches in connection with specific archaeological artefacts (assemblages of artefacts). The question answered in the conclusion is how to apply the above mentioned methodological approaches in application to various archaeological materials (period, number, context etc.) to obtain the greatest informational potential from the material analysed. Work is concluded with specific terminology from the field of tribology and use-wear analysis (of lithics) in Czech language to open this field of study wider use among Czech researchers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Soňa Krásná 6.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Soňa Krásná 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Soňa Krásná 37 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Soňa Krásná 649 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Květina, Ph.D. 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. 875 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 383 kB