velikost textu

Skončení pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení pracovního poměru
Název v angličtině:
Termination of employment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petr Dvořák
Vedoucí:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Id práce:
151125
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní právo, skončení pracovního poměru, zákoník práce.
Klíčová slova v angličtině:
Labour law, termination of employment, Labour Code.
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce pojednává o pojmu pracovního poměru, dále o problematice skončení pracovního poměru podle platných právních úprav, tedy před samotným vznikem prvního právního předpisu pracovního práva, kterým byl zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který výše uvedený předpis nahradil. Pozornost je věnována novele zákoníku práce účinné od 1. 1. 2012, která se týká sjednání zkušební doby, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, výjimek ze zákazu výpovědi, prodloužení délky výpovědní doby, moderačního práva soudu; stanovuje nový výpovědní důvod v § 52 písm. h) zákoníku práce. V práci dále řeším vliv nového občanského zákoníku na platnou právní úpravu zákoníku práce, a to v oblasti skončení pracovního poměru. Upravena je problematika skončení pracovního poměru v zemích EU (Finsko, Belgie, Rakousko), konkrétně dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď a skončení pracovního poměru ve zkušební době. Pozornost je také věnována srovnání české právní úpravy se zahraniční právní úpravou, mezinárodním dokumentům, právním předpisům a četné soudní judikatuře. V závěru je upraven institut hromadného propouštění a právní dokumenty s ním související, zejména směrnice Rady č. 75/129/EHS ze dne 17. 2. 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with termination of employment. The thesis focuses on various forms of termination of employment according to the then applicable legislation throughout history, i.e. before the enactment of the first legal regulation of Labour Law, which was Act No. 65/1965 Coll., The Labour Code, pursuant to Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code, which replaced the above Act. Attention is given to the amendment of the Labour Code effective from January 1, 2012 which relates to arranging of a probationary period, termination of employment during the probationary period, the exceptions to the prohibition of dismissal, lengthening of the period of dismissal moderation of the court; sets a new reason for dismissal in section 52. h) of the Labour Code. This thesis also deals with the issue of termination of employment in EU countries (Finland, Belgium, Austria), namely agreement on termination of employment, dismissal and termination of employment during the probationary period. Attention is also given the comparison of Czech law with foreign law, international documents, legislation and numerous case law. In conclusion, the modified institute mass layoffs and legal documents related thereto are examined, in particular Council Directive 75/129/EEC of February 17, 1975 on the approximation of the laws of Member States relating to mass layoffs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Dvořák 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Dvořák 231 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Dvořák 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 420 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB