velikost textu

Vývoj advokacie v Československu 1918 - 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj advokacie v Československu 1918 - 1989
Název v angličtině:
Development of advocacy in Czechoslovakia 1918 - 1989
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lumír Caletka
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
151072
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vývoj, advokacie, Československo
Klíčová slova v angličtině:
development, advocacy, Czechoslovakia
Abstrakt:
Vývoj advokacie v Československu 1918-1989 Práce popisovala a analyzovala historický vývoj advokacie na území Československa v letech 1918 až 1989. Zohlednila i předchozí dějinné období, tedy počátky advokacie v římském právu, advokacii na našem území do roku 1848 a pro Československo velmi důležitou dějinnou fázi let 1848 až 1918, kdy vznikly základní právní předpisy, které samostatné Československo nejdříve v nezměněné podobě převzalo a teprve postupem času upravovalo. Spolu s právem římské říše bylo právo Rakouska-Uherska zcela zásadní pro tvorbu základních kamenů dnešní moderní advokacie. Práce navíc obsahovala i kapitoly, jež obsahovaly vymezení základních a souvisejících pojmů, které se k advokacii vztahují, a v neposlední řadě i popis současné právní úpravy advokacie. Základ práce představoval historický úsek od vzniku samostatného Československa, přes druhou Česko-Slovenskou republiku, Protektorát Čechy a Morava, krátké období po osvobození a komunistický režim od roku 1948 až po revoluční rok 1989, jenž pro českou advokacii představoval návrat k demokratickým kořenům a prvorepublikovým tradicím samosprávy. První Československá republika znamenala pro advokacii velmi klidné a stabilní období, které však brzy vystřídaly válečné útrapy. Poválečná doba a období totality bylo z hlediska advokacie velmi tristní. Advokátská profese neměla dobré postavení ani oporu v zákonech a zejména v politických kauzách se nerozhodovalo ve spravedlivých soudních procesech. To znamená, že až na výjimky nebylo zcela možné plnit původní poslání obhájce. Nejtěžší období samozřejmě představovala padesátá léta a s nimi spojené vykonstruované politické procesy, které v českých dějinách zdaleka nemají srovnání. Projevit v této době osobní statečnost a alespoň se pokusit hájit obviněné, znamenalo konec profesní kariéry a dlouhodobé pronásledování, které často končilo uvězněním. V šedesátých letech došlo ke krátkému uvolnění společenských poměrů, které se projevilo i v advokacii. Proběhla rehabilitace některých politických vězňů a v advokátské profesi se nahlas hovořilo o potřebě její nezávislosti. Tuto euforii přerušila normalizace, která advokacii a právo na spravedlivý proces odsunula na okraj zájmu společnosti. Normalizační bezčasí a osmdesátá léta, kdy byl již režim fakticky v rozkladu, však přinesly mnoho příležitostí k připomenutí, že advokacie, její poslání a tradice zcela nezmizely. Lidé kolem Charty 77 a VONS sháněli obhájce i prostředky na obhajobu obviněných a vedli advokáty k tomu, aby si uvědomili, v čem spočívá původní poslání obhájce. Z důvodu ucelenosti práce a završení popisu historického vývoje advokacie v průběhu dvacátého století jsme uvedli i stručné informace o zákonných úpravách advokacie v polistopadové době. Kromě historických údajů a významných mezníků advokacie byla pozornost věnována i advokátní samosprávě, jejímu vývoji, struktuře a čelním představitelům. Speciální podkapitoly se zabývaly pražskou, moravskou i slezskou advokátní komorou. Stručné údaje byly uvedeny i o advokátních komorách na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Na závěr jsme zmínili významné osobnosti z řad advokátů a blíže popsali i životní osudy takových osobností jako byl Alois Rašín, Ivan Dérer, Václav Bouček, Alois Stompfe a Hynek Bulín, jež reprezentují prvorepublikové advokáty, a Dagmar Burešovou a Otakara Motejla, jako zástupce advokátů, kteří s důstojností vykonávali své povolání i v dobách totalitního režimu a svou úspěšnou kariéru završili v již demokratickém státě. Cílem práce byl popis a analýza vývoje advokacie na území Československa v letech 1918 až 1989. Na tomto místě je třeba podotknout, že se jedná o velmi dlouhé dějinné období, které má na jedné straně úzkou souvislost s dějinnou etapou Rakouska-Uherska, a na straně druhé jistý přesah do doby polistopadové. Vzhledem ke skutečnosti, že se práce zabývala právními dějinami, bylo navíc potřeba uvést i souvislosti s římským právem a jinými důležitými historickými mezníky. Navíc popis historických událostí a právních dějin vždy vyžaduje velmi dobrou znalost faktografie a historických pramenů. To vše jsou okolnosti, které limitují obsah práce, její podrobnost a historickou úplnost. Není totiž v silách jedné osoby takto dlouhou dějinnou etapu popsat bez toho, aby na něco důležitého nebylo zapomenuto či nebylo něco vynecháno. V práci jsme se pokusili pracovat z velké míry s původními, primárními zdroji, zejména právními předpisy, ale samozřejmě jsme se nevyhnuli ani použití zdrojů sekundárních, které nám často umožnily uvést zjištěné informace a data do historického kontextu.
Abstract v angličtině:
Development of advocacy in Czechoslovakia 1918-1989 The thesis described and analysed the historical development of advocacy on the territory of Czechoslovakia from 1918 to 1989. It took into account the previous historical period, thus the beginnings of advocacy in Roman law, the legal profession in our country till 1848 and the historical phase between 1848 and 1918, very important for Czechoslovakia, when the basic legal regulations were created which were first accepted by independent Czechoslovakia in an unchanged form and were modified over time. Along with the law of the Roman Empire, the Austria-Hungary law was crucial for the formation of the cornerstones of today's modern advocacy. The thesis also covered chapters that included the definition of basic and associated terms that relate to advocacy, and last but not least a description of the current legislation of advocacy as well. The base of the thesis was represented by a historic period since the establishment of independent Czechoslovakia, through the second Czech-Slovak Republic, the Protectorate of Bohemia and Moravia, the short period after liberation and the communist regime from 1948 until after the revolutionary year of 1989, which, for the Czech advocacy, featured a return to democratic roots and First Republic´s traditions of self-government. For advocacy First Czechoslovak Republic meant a very peaceful and stable period, which was however soon replaced by the hardships of war. The post-war era and the period of totalitarianism were very dismal in terms of advocacy. Litigator´s profession did have neither a good position nor support in the law and in particular political cases were not decided in a fair judicial processes. This means that for a few exceptions it was not possible to completely fulfil the original mission of a litigator. The most difficult period was, of course, represented by the fifties and artificial political processes associated with this period, which had, by far, no parallel in Czech history. To attempt to express personal courage and at least to try to defend the accused at this time meant the end of one´s career and long persecutions that oftentimes ended in imprisonment. In the sixties there was a brief easing of social relationships, which was reflected in the legal profession as well. Rehabilitation of some political prisoners took place and in the litigator´s profession the need for its independence was discussed in public. This euphoria was interrupted by standardization which pushed advocacy and the right to a fair trial to the edge of the interests of society. The meaningless time of normalization and the eighties, when the regime was already de facto in decay, however brought about many opportunities to commemorate that advocacy, its mission and traditions did not entirely disappear. People around Charter 77 and VONS (Committee for the Defense of the Unjustly Prosecuted) were looking for advocates as well as for means to defense the accused and led advocates to realize what the original advocate´s mission lied in. To ensure comprehensiveness of the thesis and to complete the description of the historical development of the legal profession during the twentieth century, we also introduced brief information on the statutory regulations of advocacy in the post-communist era. In addition to the historical data and significant milestones of advocacy, attention was paid to the local government law as well, its development, structure and its leaders. Special subchapters dealt with Prague, Moravian as well as Silesian Bar Association. Brief details were also given on legal chambers in the Slovak Republic and in Ruthenia. In conclusion, we mentioned prominent personalities from the ranks of advocates and also further described the fates of such personalities like Alois Rašín, Ivan Dérer, Václav Bouček, Alois Stompfe and Hynek Bulín, who represent the First Republic advocates and Dagmar Burešová and Otakar Motejl, as representatives of advocates who exercised their occupation with dignity even in times of totalitarianism and who crowned their successful career already in a democratic state. The aim of this thesis was description and analysis of the development of the legal profession on the territory of Czechoslovakia from 1918 to 1989. At this point it should be noted that this is a very long historical period, which, on one side, is closely interconnected with the historical period of Austria-Hungary, and on the other hand, features a certain overlap into the post-revolution period. Given the fact that the thesis dealt with legal history, it was additionally necessary to mention the context of Roman law and other important historical milestones. Moreover a description of historical events and legal history always requires thorough knowledge of facts and historical sources. These all are factors that limit the content of the thesis, its thoroughness and historical completeness. In fact it is not possible for one person to describe such a long historical stage without forgetting something important or omitting something. In this thesis we largely tried to work with the original, primary sources, in particular with legislation, but of course we did not manage to avoid the use of secondary sources, which often allowed us to state the ascertained information and data in historical context.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lumír Caletka 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lumír Caletka 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lumír Caletka 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 289 kB