velikost textu

Digitální identita v době služeb Google

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Digitální identita v době služeb Google
Název v angličtině:
Digital identity at the time of Google services
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Skoček
Vedoucí:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Oponent:
Ing. Martin Souček, Ph.D.
Id práce:
150974
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Google, digitální identita, soukromí, internet
Klíčová slova v angličtině:
Google, digital identity, privacy, internet
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké informace osobní i neosobní povahy poskytují uživatelé společnosti Google výměnou za možnost bezplatného využívání jejích služeb a jaký obraz digitální identity lze z těchto informací sestavit. Jelikož lze samotný pojem digitální identita interpretovat různými způsoby, je nejdříve jeho význam vymezen pro účely této práce. Pro lepší pochopení tématu je dále popsána stručná historie a současnost společnosti Google a nabízené služby. Rozsah digitální identity je do značné míry ovlivněn politikou společnosti v oblasti sběru a uchování uživatelských dat. Z tohoto důvodu je jí věnována samostatná kapitola. V další části jsou pak představeny nástroje pro správu digitální identity dostupné v rámci uživatelského účtu. V praktické části byla následně provedena analýza reálných uživatelských dat ze všech služeb spojených s uživatelským účtem.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis was to find out what information of personal and impersonal nature users provide to Google in exchange for free use of its services and what image of digital identity can be compiled from this information. Since the concept of digital identity can be interpreted in different ways, its meaning is first determined for the purposes of this study. For a better understanding of the subject is further described a brief history and present of Google and the services it offers. Range of digital identity is influenced by the company's policy on the collection and storage of user data. For this reason, it is discussed in a separate chapter. The next part presents tools for managing digital identity available within the user account. In the practical part the real user data from all services associated with the user account were analyzed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Skoček 2.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Skoček 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Skoček 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martin Souček, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB