velikost textu

Sociálne hry v rannej interakcii medzi matkou a dojčaťom

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociálne hry v rannej interakcii medzi matkou a dojčaťom
Název v češtině:
Sociální hry v rané interakci mezi matkou a kojencem
Název v angličtině:
Social Games in Early Mother-Infant Interaction
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Hrivíková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Konzultant:
Mgr. Gabriela Marková, Ph.D.
Id práce:
150952
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (M7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
hra, sociálne herné rutiny, štruktúra, sociálna interakcia, afektivita dieťaťa, dojčenský vek, senzitivita, temperament
Klíčová slova v angličtině:
play, game, social game routine, structure, social interaction, infant's positive affect infant age, sensitivity, temperament
Abstrakt:
Abstrakt Cieľom našej štúdie je preskúmať výskyt sociálnych herných rutín v rámci prirodzenej interakcie matky s dieťaťom vo veku 4 mesiacov, ktoré sa uskutočňujú v situácii tváre v tvar. Participácia dieťaťa na herných rutinach bola sledovaná ako reakcie deti na prebiehajucu interakciu na úrovni orientácie pohľadu a afektivity. Naším ďalším zámerom bolo sledovanie vplyvu faktorov na strane matky a dieťaťa. V súvislostí s matkou sme skúmali vzťah sociálnych herných rutín so senzitivitou matky. U dieťaťa sme predpokladali kľúčovú rolu temperamentu. 54 matiek sa zúžastnilo výskumnej situácie, kde prebiehala voľná interakcia. Sociálne herné rutiny sme detekovali na základe analýzy interakcie prostredníctvom stanovených kritéri u väčšiny dyád. Senzitivita matky bola kódovaná na základe škály MAAS a hodnoty temperamentu dieťaťa vznikli z výpovedí dotazníka IBQ-R. Výsledky poukázali na výskyt sociálnych herných rutín v prirodzenej interakcii matky s dieťaťom. Ich výskyt bol spojený s prežívaním pozitívnejšej afektivity dieťaťa v porovnaní s bežnou interakciou. Výsledky zaznamenali vzťah s utíšiteľnosťou, vokálnou reaktivitou a strachom dieťaťa v rámci škál temperamentu. Naše zistenia ukazujú, že sociálne herné rutiny sú súčasťou prirodzenej interakcie matky a dieťaťa vo veku štyroch mesiacov. Kľúčové slová: hra, sociálne herné rutiny, štruktúra, sociálna interakcia, afektivita dieťaťa, dojčenský vek, senzitivita, temperament
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this thesis was to study early social games in natural interaction between mother and child of 4 month age. Infant's affectivity and gaze orientation as a sign of participation was coded. We also observed how can mother and infant influence the social game routine. We examined mother's warm sensitivity and infant's temperament as a variables potentiallz influenced the social game interaction. Fifty five dyads participated in the present study when infants were four months old. Social games were analyzed in natural mother-infant interaction and identified on the given criterions. To assess maternal warm sensivity Materna Affect Attunement was used. Mother's evaluated infant's temperament on fourteen scales of IBQ-R. The results indicate that social games are an inherent part of mother-infant interactions in infant's 4 months of age, and their occurance is influenced by temperament. Keywords: play, game, social game routine, structure, social interaction, infant's positive affect infant age, sensitivity, temperament
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Hrivíková 526 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Hrivíková 32 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Hrivíková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Hrivíková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 89 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Gabriela Marková, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 114 kB