velikost textu

Zákaz diskriminace z důvodu pohlaví v pracovněprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákaz diskriminace z důvodu pohlaví v pracovněprávních vztazích
Název v angličtině:
Prohibition of discrimination on grounds of sex in labour-law relations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Darina Jandová
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
150907
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diskriminace z důvodu pohlaví, rovné zacházení, pracovněprávní vztahy
Klíčová slova v angličtině:
discrimination based on sex, equal treatment, labour-law relations
Abstrakt:
RESUMÉ Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku diskriminace z důvodu pohlaví v pracovněprávních vztazích. Důvodem, proč jsem si vybrala právě toto téma, je stálá přítomnost diskriminace ve společnosti, a to i přes veškeré úsilí vynaložené mezinárodními organizacemi, zákonodárci a nevládními organizacemi. Hlavním cílem této práce je proto analyzovat současné postavení ženy ve společnosti, příčiny, které vedou k tomu, že se diskriminace ve společnosti stále objevuje a zjistit, kam se postavení žen v pracovněprávních vztazích vyvíjí a zda se zlepšuje. Text se skládá ze sedmi kapitol, každá z nich se věnuje specifické otázce diskriminace z důvodu pohlaví. První kapitola představuje úvodní část. Poskytuje stručný pohled na historický vývoj problematiky v České republice a v zahraničí. Zkoumá jednotlivé oblasti pracovněprávních vztahů, v rámci kterých k diskriminaci často dochází. Druhá kapitola definuje základní terminologii používanou v diplomové práci, jakou je „rovnost“, „přímá a nepřímá diskriminace“, „pohlaví“, „rod“ a „pracovněprávní vztahy“. Třetí kapitola popisuje různé mezinárodní organizace jako Organizaci spojených národů, Mezinárodní organizaci práce nebo Radu Evropy, které jsou činné v oblasti boje proti diskriminaci a rozsah a důležitost jimi přijatých právních dokumentů. Kapitola čtvrtá analyzuje legislativu týkající se diskriminace v kontextu Evropské unie. Kapitola je rozdělena na dvě části, ta první se týká vývoje antidiskriminačních ustanovení v primárním právu. Druhá část se věnuje antidiskriminačním směrnicím, včetně připravovaného návrhu směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčích rad. Kapitola pátá hodnotí úpravu diskriminace v českém právním kontextu. Jednotlivé podkapitoly nastiňují jak ústavní, tak zákonný rámec zákazu diskriminace. Značná část kapitoly je věnována novelizacím českého právního řádu v souladu s antidiskriminační legislativou Evropské unie a obsahu, významu a dosaženým výsledkům antidiskriminačního zákona přijatého v roce 2009. Kapitola šestá zdůrazňuje nejdůležitější rozhodnutí obsažená v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie, českého ústavního soudu a soudů obecné soudní soustavy České republiky. Poslední kapitola odkazuje na různé druhy ochrany před diskriminací. Jednotlivé oddíly představují výčet soudních a mimosoudních prostředků ochrany, jakými je možné se diskriminaci bránit, a soupis toho, které instituce poskytují obětem diskriminace právní poradenství. Závěr obsahuje shrnutí problematiky diskriminace z důvodu pohlaví v pracovněprávních vztazích a její budoucí vývoj.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The purpose of my thesis is to provide a comprehensive view on the issue of discrimination based on sex in labour-law relations. The aim of my thesis is to investigate why discrimination is still present in society despite all the effort made by the international organisations, legislators and non-governmental organizations. Therefore, the main objective of this work is to analyse the current position of women in society, the causes of why discrimination based on sex is emerging and to find out whether the status of women has improved over the decades and in which direction it is developing. The thesis is composed of seven chapters, each discussing different aspects of gender discrimination. The first chapter is an introductory part providing a brief look at the historical developments of the issue in the Czech Republic and abroad. It also examines individual areas of labour-law relations in which discrimination often occurs. The second chapter defines basic terminology used in the thesis, i.e. “equality”, “direct and indirect discrimination”, “sex”, “gender” and “labour-law relations”. The third chapter describes various international organisations such as The United Nations, The International Labour Organization and The Council of Europe that are active in the field of fighting discrimination and the scope and importance of the legislation adopted by them. Chapter Four analyses the legislation concerning discrimination in the European Union framework. The chapter is divided into two parts, the first one deals with the development of the anti-discrimination legal provisions in primary law. The second part deals with the anti-discrimination directives, including a new draft of the Directive on the quota for women on supervisory boards. Chapter Five evaluates the Czech legal context. Individual subchapters outline both constitutional and legal framework of the prohibition of discrimination. A significant part of this chapter is devoted to amendments of the Czech legal system in accordance with EU anti- discrimination legislation and to the content, significance and achievements of the Antidiscrimination Act adopted in 2009. Chapter Six points out the most important cases contained in the case law of The European Court of Human Rights, The Court of Justice of the European Union, The Czech Constitutional Court and Czech general courts. The final chapter refers to the different kinds of protection against discrimination. The individual sections present a list of judicial and extrajudicial forms of how to defend discrimination and which institutions can provide victims of discrimination with legal advice. Finally, the conclusion summarises the issue of discrimination based on sex in labour- law relations and its future developments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Darina Jandová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Darina Jandová 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Darina Jandová 160 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 443 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 503 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 151 kB