velikost textu

Komunitní služby knihovny pro uživatele střední generace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunitní služby knihovny pro uživatele střední generace
Název v angličtině:
The library community services for users of the middle generation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Výskalová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Iva Zadražilová
Konzultant:
Mgr. Pavlína Lonská
Id práce:
150866
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunitní služby – komunitní knihovna – Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně – Městská knihovna v Novém Jičíně – Městská knihovna Valašské Meziříčí – střední generace – komunitní akce knihoven – vzdělávání v knihovnách – celoživotní vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
community services – community library – The Masaryk Public Library – The Municipal Library of Nový Jičín – The Public Library Valašské Meziříčí – middle-aged generation – community events of libraries – education in libraries – lifelong learning
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce Komunitní služby knihovny pro uživatele střední generace pojednává o tom, jakým způsobem se v současné době transformují služby knihoven z tradičních výpůjčních služeb na služby komunitní. Především se snaží odpovědět na otázku, jaké typy akcí jsou zajímavé pro uživatele střední generace ve věku 40–55 let, resp. které tuto skupinu přimějí k návštěvě knihovny. První část je věnována vymezení základních pojmů, jako je komunitní knihovna, služby knihoven, střední generace a celoživotní vzdělávání. Dále popisuje příklady nového pojetí knihoven a knihovních služeb z praxe v době, kdy již nejsou tištěné dokumenty pro uživatele prioritní. Následuje analýza statistických údajů, služeb a pořádaných akcí tří vybraných knihoven, tedy Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, Městské knihovny v Novém Jičíně a Městské knihovny Valašské Meziříčí. Průzkum zájmových preferencí uživatelů střední generace v posledních kapitolách je rozdělen do 2 částí. První část obsahuje výsledky dotazníkového průzkumu mezi uživateli a potenciálními uživateli knihoven ve sledovaném věku, kde byly zjišťovány jednak zájmové preference a také vztah respondentů ke knihovně a jejím službám. Druhá část shrnuje odpovědi devíti z nich, kteří byli požádáni, aby okomentovali složení akcí, které ve vybraných knihovnách proběhly v průběhu jednoho měsíce, a to na základě uvedených anotací.
Abstract v angličtině:
Abstract: Thesis Community services of library for middle-aged citizens deals with ways, which transform services of libraries from traditional borrowing services to community services in recent years. Most importantly, it discusses which kind of events are seen as interesting for middle-aged citizens aged 40-55, or more precisely what makes this group visit the library. First part of the thesis deals with definition of basic terms, such as community library, services of libraries, middle-age citizens and lifelong education. Further, it describes examples of new concept of libraries and library services in practice in age, when printed documents are not as necessary for users as they used to be. Next step of the thesis is the analysis of statistic figures, services and events hosted by three chosen libraries - Masaryk public library in Vsetín, town libraries in Nový Jičín and Valašské Meziříčí. The survey of interest preferences of middle-aged users is divided into two parts. First part deals with effects of survey research among users and potential users of libraries in monitored age, where interest preferences and relationship of respondent to library and its services. Second part summarizes answers of nine of them, who were asked to comment on composition of events, which occurred in libraries in course of one month, which was based on basis of given annotations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Výskalová 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Výskalová 194 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Výskalová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Výskalová 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Zadražilová 327 kB
Stáhnout Posudek konzultanta Mgr. Pavlína Lonská 329 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 152 kB