velikost textu

Dostatečnost právní úpravy o určení původu dítěte?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dostatečnost právní úpravy o určení původu dítěte?
Název v angličtině:
Sufficiency of legislation on determination of child´s origin?
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Veronika Dvořáková
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
150765
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Původ dítěte, Rodičovství, Asistovaná reprodukce, Náhradní mateřství, Utajené porody, Babybox
Klíčová slova v angličtině:
The origin of the child, Parenthood, Assisted reproduction, Surrogacy motherhood, Childbirth with a covert maternal identity, Babybox
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou určování rodičovství v souvislosti s právem dítěte znát svůj původ. Základní otázkou, kterou se předkládaná práce zabývá je, zda stará římská zásada mater semper certa est, pater semper incertus es v současné době stále ještě platí, zda je dítěti zajištěno právo znát svůj původ. Nosnou myšlenkou celé práce je především to, že dítěti má být vždy zaručena alespoň možnost dozvědět se informaci o svém původu. První kapitola předkládané práce přináší stručný úvod do problematiky římského práva. Na principech a základech římského práva stojí kontinentální systém práva, z jeho principů zákonodárce dodnes mnohdy vychází. Jedním ze základních postulátů římského práva je právě zásada mater semper in iure certa est, jejíž význam je v této kapitole definován. Druhá kapitola pojednává o problematice práv dětí, zejména o právu dítěte znát svůj původ. Třetí kapitola už přináší podrobný rozbor současné právní úpravy určování rodičovství. Na tuto část předkládané práce navazují další kapitoly, které se zabývají jednotlivými vybranými právními instituty, u kterých je shledán zásah do práva dítěte znát svůj původ a u kterých je možnost určit, kdo jsou rodiče dítěte, ztížena. Mnohdy je tato možnost dokonce zcela vyloučena. Kapitola čtvrtá se proto zaměřuje na asistovanou reprodukci a náhradní mateřství, dále na institut utajených porodů a na babyboxy. Jejich využitím se v konečném důsledku mnohdy dostává do střetu rodičovství právní, sociální a rodičovství biologické. Pátá a poslední kapitola si klade za cíl stanovit a posoudit směr, kterým by se měl zákonodárce vydat, a to ve srovnání s právní úpravou vybraných států světa. I v této části se práce zaměřuje především na problematiku určení rodičovství a otázky s tím související. Cílem této části tedy není komplexně zhodnotit jednotlivé právní řády.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous thesis deals with the issue of determining parenthood in connection with the child's right to know their origin. The basic question addressed by the present work is whether the old Roman principle of mater semper cert est, pater semper incertus es is still valid at present whether the child is guaranteed the right to know his / her origin. The main idea of the whole work is that the child should always be guaranteed the opportunity to learn about his / her background. The first chapter of this paper presents a brief introduction to Roman law. On the principles and foundations of Roman law stands the continental system of law, which is still based on its principles by the legislator. One of the basic postulates of Roman law is the principle of mater semper in iure certa est, the meaning of which is defined in this chapter. The second chapter deals with the issue of children's rights, especially about the child's right to know their origin. The third chapter already provides a detailed analysis of the current legal regulation of parental determination. This chapter of the thesis is followed by other chapters dealing with individual selected legal institutes, which find intervention in the child's right to know their origins and where the possibility of determining who is the parents of the child is made more difficult. Often, this possibility is even wholly excluded. Chapter Four therefore focuses on assisted reproduction and surrogate motherhood, the Institute of Concealed Gifts, and the Baby Boxes. Their exploitation ultimately leads to a conflict of parenthood, legal, social, and biological parenthood. The fifth and final chapter aims to determine and assess the direction the legislator should take, compared to the legislation of selected countries of the world. Also in this part the thesis focuses mainly on the issue of determining parenthood and related issues. The aim of this section is not to comprehensively evaluate individual legal systems but just do explain logic of child's right to know their origin in different legal systems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Veronika Dvořáková 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Veronika Dvořáková 204 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Veronika Dvořáková 107 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 194 kB