velikost textu

Vznik základních pracovněprávních vztahů - komparace české a německé právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik základních pracovněprávních vztahů - komparace české a německé právní úpravy
Název v angličtině:
Commencement of basic employment law relationship - comparison of the Czech and German legal regulation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Benešová
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
150640
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní poměr, pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vznik pracovního poměru
Klíčová slova v angličtině:
Employment law relationship, employment contract, agreements on work performed outsie employment law relationship, commencement of employment law relationship
Abstrakt:
Abstrakt Cílem tohoto textu je podat analýzu o obsahu rigorózní práce. Tématem rigorózní práce je vznik základních pracovněprávních vztahů a jeho porovnání s německou právní úpravou. Práce je tak rozdělena na tři části. První část se detailně zaměřuje na vznik základních pracovněprávních vztahů podle platného českého práva. Druhá část popisuje vznik pracovních vztahů dle platného práva Spolkové republiky Německa. Třetí část pak obě právní úpravy porovnává. První část je nejrozsáhlejší. Obecně popisuje historický vývoj pracovního práva, jeho pramenů, jakož i zařazení do právního řádu ČR. Dále jsou definovány pracovněprávní vztahy, základní pracovněprávní vztahy a vznik pracovněprávních vztahů s ohledem na rozsáhlou rekodifikaci soukromého práva. Část druhá zachycující německou úpravu koncepčně navazuje na část předchozí. Autor dodržel terminologii německého pracovního práva a popis vzniku pracovních vztahů podle německých učebních textů. Část třetí je obsahově nejkratší a porovnává jednotlivé shody a rozdíly české a německé právní úpravy.
Abstract v angličtině:
Abstract This text aims on providing of analysis of the content of the rigorous thesis. The thesis deals with the topic of commencement of basic labour relations and its comparison with the German legal regulation. Therefore it is divided into three parts. The first part closely focuses on the commencement of basic labour relations according to the valid Czech law. The second part describes the commencement of labour relations according to the valid law of the Federal Republic of Germany. The third part compares and contrasts both legal regulations. The first part is the most extensive. It describes the historical development of labour law in general, its sources as well as its incorporation into the legal system of the Czech Republic. Furthermore, it defines labour relations, basic labour relations and commencement of labour relations with regard on the extended recodification of the private law. The second part which describes the German legal regulation, conceptually follows on the previous part. The author adhered to the terminology of German labour law and to the description of commencement of labour relations according to German textbooks. The third part is the shortest and it compares and contrasts the similarities and the differences between the Czech and German legal regulations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Benešová 8.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Benešová 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Benešová 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 474 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 368 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB