velikost textu

Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth’s Magnetosphere

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth’s Magnetosphere
Název v češtině:
Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Jan Záhlava
Školitel:
RNDr. František Němec, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Jaroslav Chum, PhD.
Jyrki Manninen
Id práce:
150594
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (4F2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění přílohy práce bylo odloženo do 16.12.2022
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
blesková aktivita, vlny v plazmatu, hvizdy, plazmasféra
Klíčová slova v angličtině:
lightning, waves in plasma, whistlers, plasmasphere
Abstrakt:
Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: V práci se zaměřujeme na družicová pozorování elektromagnetických vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země spojených s bleskovou aktivitou. Používáme dva různé způsoby určení frekvenčního a prostorového rozsahu, ve kterém emise vznikající při bleskové aktivitě významně přispívají k celkové měřené vlnové intenzitě. Prvním způsobem je využití detekce hvizdů na družici DEMETER k roztřídění měření prováděných během různých úrovní hvizdové aktivity. Druhý přístup využívá geografické rozložení bleskové aktivity, kdy zkoumáme závislost intenzity vln na geomagnetické délce. Ukazuje se, že, především v noci, je celková intenzita dobře korelována s bleskovou aktivitou. V další části práce se zabýváme speciálními vlnovými událostmi tvořenými střídajícími se frekvenčními pásy se zvýšenou a sníženou intenzitou, které vznikají v ionosféře v důsledku bleskové aktivity. Analyzovali jsme jejich výskyt a parametry a navrhli možný způsob jejich vzniku. Klíčová slova: blesková aktivita, vlny v plazmatu, hvizdy, plazmasféra
Abstract v angličtině:
Title: Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth’s Magnetosphere Author: Jan Záhlava Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: doc. RNDr. František Němec, PhD., Department of Surface and Plasma Physics Abstract: The thesis focuses on lightning-related electromagnetic wave phenomena observed by spacecraft in the Earth’s inner magnetosphere. Two different approaches are used to identify the frequency and spatial extent where lightning generated emissions significantly contribute to the overall wave intensity. First, whistler detections onboard the DEMETER spacecraft are used to sort the measurements according to the whistler activity. Second, we use a geographic distribution of lightning activity and analyze a dependence of the overall wave intensity on geomagnetic longitude. We show that, especially during the night, the overall wave intensity observed in the plasmasphere is well correlated with lightning activity. The other focus of the study is on special electromagnetic wave events consisting of alternating frequency bands of enhanced and reduced wave intensity formed in the ionosphere due to lightning. We analyze their occurrence and parameters, and we suggest a possible mechanism of their formation. Keywords: lightning, waves in plasma, whistlers, plasmasphere
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Záhlava 122.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Záhlava 11.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Záhlava 385 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Záhlava 383 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. František Němec, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Chum, PhD. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jyrki Manninen 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. 158 kB