velikost textu

Odpovědnost stran v předsmluvní fázi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost stran v předsmluvní fázi
Název v angličtině:
Liability of parties before conclusion of contract
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Milotová
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
150592
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předsmluvní odpovědnost, culpa in contrahendo, dobrá víra, náhrada škody
Klíčová slova v angličtině:
precontractual liability, culpa in contrahendo, good faith, compensation of damages
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je komplexně pojednat o institutu předsmluvní odpovědnosti. Práce se zaměřuje zejména na nový český občanský zákoník, který vstoupil v účinnost dne 1.1.2014 a který do českého právního řádu nově zavedl výslovnou a ucelenou právní úpravu předsmluvní odpovědnosti. Pro vytvoření komplexního náhledu na institut culpa in contrahendo je současná česká právní úprava následně srovnána s předchozí právní úpravou účinnou v České republice do 31.12.2013, a rovněž se zahraničními právními úpravami, zejména frankofonních zemí, a mezinárodními unifikačními projekty. Tato práce se skládá z devíti kapitol. První kapitola pojednává o postavení předsmluvní odpovědnosti v právním prostředí a zároveň stanoví cíle této práce. Druhá kapitola přibližuje možná pojetí a základy institutu culpa in contrahendo v různých právních řádech a pojednává o možných sankcích porušení předsmluvních povinností. Třetí kapitola se zabývá historickým vývojem předsmluvní odpovědnosti od prvních žalob v římském právu až po současné pojetí. Ve čtvrté kapitole je zpracována aktuální česká právní úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V této kapitole pojednávám jak o jednotlivých skutkových podstatách předsmluvní odpovědnosti, tak i o následcích porušení předsmluvních povinností a promlčení práv z předsmluvní odpovědnosti. Následující pátá kapitola potom pojednává o týchž otázkách ve vztahu k české právní úpravě účinné do 31.12.2013. Oproti předchozí kapitole, pátá kapitola navíc v úvodu obsahuje analýzu a interpretaci jednotlivých ustanovení starého občanského a obchodního zákoníku, z nichž jsou předsmluvní povinnosti podle staré právní úpravy dovozovány. V závěru páté kapitoly je obsaženo srovnání úpravy starého občanského zákoníku a obchodního zákoníku s účinnou právní úpravou a posouzení možnosti aplikace dosavadní judikatury i právní teorie na právní úpravu účinnou od 1.1.2014. Šestá a sedmá kapitola jsou věnovány francouzské a quebecké právní úpravě culpa in contrahendo. Obě kapitoly podle stejné logiky jako kapitoly předchozí obsahují jak analýzu konkrétních právních norem zakládajících předsmluvní povinnosti, tak i přiblížení jednotlivých skutkových podstat, možných následků porušení předsmluvních povinností a promlčení práv z předsmluvní odpovědnosti. V závěru šesté kapitoly pojednávající o francouzské právní úpravě je rovněž představen vládní návrh reformy francouzského závazkového práva, který byl předložen k připomínkám parlamentu a veřejnosti, a shrnutí změn, které přináší. Osmá kapitola obsahuje stručné nastínění právní úpravy v dalších právních řádech – konkrétně Německa, které je kolébkou culpa in contrahendo, a právních řádů systému common law (Velké Británie a USA), které naopak předsmluvní odpovědnost komplexně neupravují. Závěrem jsou představeny i některé mezinárodní unifikační projekty v oblasti závazkového práva - Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a Principy evropského smluvního práva. Poslední kapitola shrnuje poznatky ze všech analyzovaných právních řádů a provádí jejich srovnání jak ohledně samotného pojetí a metodiky právní úpravy předsmluvní odpovědnosti v jednotlivých právních řádech, tak i ve vztahu k jednotlivým skutkovým podstatám, jejich nuancím ve srovnávaných právních úpravách, i co do výše náhrady škody a jejích případných limitů. Celá práce je završena zhodnocením všech srovnávaných právních úprav z pohledu ucelenosti a kvality právní úpravy předsmluvní odpovědnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to dissert upon the institute of precontractual liability. The thesis focuses namely on the new Czech Civil Code effective from 1 January 2014, which introduced into the Czech legal order express and complex legal regulation relating to the precontractual liability. To create a complex overview of the institute culpa in contrahendo, this thesis compares the current Czech legal provisions with the previous legal provisions effective until 31 December 2013, and also with foreign legal provisions, namely in the francophone countries, and with international unification projects. This thesis consists of nine chapters. The first chapter deals with the position of the precontractual liability in a legal environment and sets out the aims of this thesis. The second chapter enlightens possible concepts and basis of the institute culpa in contrahendo in different legal orders and deals with possible sanctions for violation of the precontractual obligations. The third chapter deals with historical evolution of the precontractual liability from the very first actions in Roman law until the current concept. The fourth chapter disserts on the current Czech legal provisions of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended. In this chapter, I deal with both the particular facts of the precontractual liability and the consequences of the violation of the precontractual obligations as well as the statutory limitation of the precontractual liability claims. The following fifth chapter deals with the same questions in relation to the Czech legal regulation effective until 31 December 2013. Compared to the previous fourth chapter, in the very beginning the fifth chapter contains an analysis and interpretation of particular legal provisions of the former Civil Code and Commercial Code, based upon which the precontractual obligations are construed under the former legislation. At the end of the fifth chapter I compare the former legislation contained in the previous Civil Code and Commercial Code with the legislation in force and assess the possibility of the application of the existing case law and legal theory to the new legislation effective from 1 January 2014. The sixth and seventh chapters are devoted to French and Quebec legislation relating to culpa in contrahendo. Both chapters, in accordance with the logic of the previous chapters, contain both an analysis of specific legal provisions establishing the grounds for the precontractual liability and the clarification of particular facts of the precontractual liability, possible consequences of the violations of the precontractual liability and the statutory limitation of the precontractual liability claims. At the end of the sixth chapter, which deals with French legislation, I also introduce a governmental draft of contractual law reform, which was presented to the parliament and the public, and a brief summary of the changes it brings. The eight chapter presents a brief image of the respective legislation in several other countries – namely Germany (cradle of the institute of culpa in contrahendo) and the states of the common law system (Great Britain and USA), which on the other hand do not provide complex legal provisions relating to the precontractual liability. At the very end, some of the international unification projects are introduced – in particular the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and Principles of European Contract Law. The last chapter summarizes the respective findings of each of the analyzed legal orders and provides its comparison both from the perspective of the very concept and methods of the legal provisions relating to the precontractual liability in all the particular legal orders, as well as from the perspective of particular facts of the precontractual liability and their nuances, such as compensation of damages and its limits. In conclusion the thesis assesses all the compared legislations from the perspective of their integrity and quality of the legal provisions relating to the precontractual liability.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Milotová 643 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Milotová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Milotová 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 320 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB