velikost textu

Ukončení těžby na Dole Schoeller/Nejedlý/Kladno očima horníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ukončení těžby na Dole Schoeller/Nejedlý/Kladno očima horníků
Název v angličtině:
Termination of mining on the mine Schoeller/Nejedlý/Kladno in the eyes of miners
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Rojková
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Id práce:
150588
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kladno, dějiny hornictví, těžba uhlí, orální historie, Důl Schoeller
Klíčová slova v angličtině:
Kladno, the history of mining, coal mining, oral history, mine Schoeller.
Abstrakt:
ABSTRAKT „Černé Kladno“ - název nerozlučně spjatý s největším středočeským městem jasně vystihuje dřívější průmyslovou tvář Kladna. Kromě hutnictví zde měla mnoholetou tradici právě těžba černého uhlí a její postupné ukončování, které vyvrcholilo předčasně v roce 2002 uzavřením posledního kladenského Dolu Schoeller/Nejedlý/Kladno, mělo dopad na velké množství lidí, kteří v tomto oboru pracovali. Uzavření dolu navíc nesouviselo pouze s útlumem hornické činnosti po roce 1991, ale také s výbuchem metanu, ke kterému na dole došlo koncem roku 2001, a zemřeli při něm čtyři lidé. Tato diplomová práce se pomocí metody kvalitativního výzkumu ve formě orálně historických rozhovorů věnuje ukončení těžby na Dole Schoeller/Nejedlý/Kladno, tak jak ji vnímali horníci a další zaměstnanci dolu, jejich vyrovnání se se ztrátou zaměstnání trvajícího často řadu let a jejich hledání nového uplatnění. Jako hlavní zdroje informací k faktické části jsou použity obsáhlé publikace Josefa Suldovského Kronika hornictví zemí Koruny české a kolektivní dílo Dobývání uhlí na Kladensku: historie kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Pro bližší informace týkající se hornictví přímo na Kladensku pak řada regionálních publikací a tisku. Práce je rozdělena na pět částí. V úvodu jsou stručně shrnuty důvody, které vedly k napsání práce, druhá se věnuje pramenům a metodologii. V třetí části je stručně nastíněna historie města Kladna a hornictví na Kladensku a čtvrtá kapitola je zaměřena přímo na Důl Schoeller. V závěru se věnuji shrnutí práce a porovnání mých původních hypotéz se skutečností.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT "Black Kladno" - a name inextricably linked with the largest city of the Central Bohemian clearly reflects the former industrial face of Kladno. In addition to the steel industry here had long tradition just coal mining and its phasing, which culminated early in 2002 close of the last Kladno Mine Schoeller / Nejedly / Kladno, had an impact on a large number of people who have worked in this field. In addition, mine closure linked solely with the decline of mining activities after 1991, but also with a methane explosion, which occurred at the mine in late 2001, and died with him four people. This thesis using qualitative research methods in the form of oral history interviews devoted to the completion of mining the bottom Schoeller / Nejedly / Kladno, as it was perceived by miners and other employees of the mine, compensate the loss of jobs often lasting many years, and their search for new employment. As the main source of information for the actual parts are used extensive publication Josefa Suldovského Chronicle mining Czech lands and collective work Coal mining in the Kladno: History Kladno- Slaný-Rakovník basin. For more information regarding mining directly Kladensko then a series of regional publications and printing. The work is divided into five parts. The introduction briefly summarizes the reasons that led to the writing work, the second deals with the sources and methodology. In the third section briefly outlines the history of the city of Kladno and mining in the Kladno and the fourth chapter is devoted directly Dale Schoeller. The final section deals with a summary of the work and comparing my original hypothesis is true.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Rojková 2.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Rojková 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Rojková 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 152 kB