velikost textu

Výuka dějepisu na českých základních školách za Protektorátu Čechy a Morava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka dějepisu na českých základních školách za Protektorátu Čechy a Morava
Název v angličtině:
History Teaching at Czech Primary Schools during Protectorate Bohemia and Moravia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Monika Mazlová
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D.
Oponent:
Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Id práce:
150515
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Protektorát Čechy a Morava|Propaganda|Dějepis|Druhá světová válka|základní školy
Klíčová slova v angličtině:
Protectorate Bohemia and Moravia|Propaganda|History Teaching|Second World War|primary schools
Abstrakt:
Abstrakt česky Práce se zabývá výukou dějepisu na českých základních – tedy měšťanských a hlavních – školách v období nacistické okupace za protektorátu Čechy a Morava. Odpovídá na otázku po důvodu výuky dějepisu ve školách obecně, analyzuje nacistickou pedagogiku a způsob, jakým se v nacistickém výkladu dějin přistupuje k nacionalismu a národním příběhům. Práce popisuje přeškolování učitelů, kontrolu výuky ze strany státního aparátu, změny v osnovách, cenzuru výukových materiálů. Vysvětluje, k jakým docházelo změnám ve výkladu dějin oproti předcházejícím obdobím a proč, kteří autoři byli povolení, které naopak musely školní knihovny vyřadit. Závěrem je v práci provedena analýza textu jediné povolené učebnice pro základní školy – Stručné dějiny Říše. V nacistickém výkladu se na dějiny dívá primordialistickým prizmatem, ovšem interpretace dějin v protektorátní učebnici není konzistentní, obsahuje mnohé protimluvy.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The thesis aims to illuminate the ways of teaching history at the primary schools in the Protectorate Bohemia and Moravia. It explores why history is being taught at schools in general, it analyses Nazi pedagogy and the way in which the Nazi interpretation of history approaches nationalism and national stories. The thesis describes teacher re-education, control of teaching by the state apparatus, changes in syllabus, censorship of teaching materials. It explains the changes in the history interpretation compared to previous years. It identifies which authors were end the thesis analyses the text of the only permitted textbook for elementary schools – approved and which, on the contrary, had to be discarded from school libraries. In the Stručné dějiny Říše. In the Nazi interpretation the history is viewed through a primordial prism. The interpretation of history in the protectorate textbook is not consistent and includes many contradictions, though.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Mazlová 523 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Monika Mazlová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Monika Mazlová 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. et Ph.D. 310 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 152 kB