velikost textu

Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek
Název v angličtině:
The effect of water-based exercise program on health related physical fitness and quality of life in elderly women
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Veronika Houdová
Školitel:
doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jana Labudová, Ph.D.
Konzultant:
PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
Id práce:
150499
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Program studia:
Kinantropologie (P7403)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 3. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tělesná zdatnost, aqua-aerobik, stáří, kvalita života
Klíčová slova v angličtině:
physical fitness, water exercise programme, ageing, quality of life
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek Cíle: Cílem této práce je posouzení vlivu aerobního pohybového programu v mělké vodě na změny úrovně složek zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života související se zdravím u seniorek. Metody: Do výzkumu bylo zařazeno 33 žen (67 ± 5,2 roků). Soubor žen byl rozdělen na experimentální a porovnávací skupinu. Experimentální skupina (n = 17) absolvovala půlroční aerobní pohybový program v mělké vodě při frekvenci 1× týdně 60 minut. Porovnávací skupina nebyla zařazena do pohybového programu. Byla posuzována úroveň tělesného složení, flexibilita v oblasti bederní páteře a svalů zadní skupiny stehna, statická síla horních končetin, svalová vytrvalost horních a dolních končetin, aerobní zdatnost, dynamická posturální stabilita a kvalita života související se zdravím před a po experimentálním období. Výsledky: Práce prokázala, že aerobní pohybový program v mělké vodě signifikantně zvyšuje úroveň aerobní zdatnosti (p = 0,01; r = 0,62) a všeobecného vnímání vlastního zdraví (p = 0,04; r = 0,36). Klíčová slova: tělesná zdatnost, aqua-aerobik, stáří, kvalita života
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Effects of water-based aerobic programme on health-related physical fitness and health-related quality of life level in elderly females Objectives: The aim of this study was to asses the effect of shallow water aerobic programme on changes of health-related physical fitness and health- related quality of life level in elderly females. Methods: 33 women (mean age 67 ± 5,2 years) were eligible for participation for the study. Participants were divided into experimental and control group. The experimental group (n = 17) participated in a 6month shallow water aerobic programme once a week 60 minutes. The control group did not participate in the physical program. Body composition, low-back and hamstring flexibility, hand grip strength, upper body and lower body strength, aerobic capacity, dynamic postural stability and health-related quality of life were determined before and after completion. Results: This study has shown that the training programme caused a significant increase in aerobic capacity (p = 0,01; r = 0,62) and in general health perception (p = 0,04; r = 0,36). Keywords: physical fitness, water exercise programme, ageing, quality of life
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Houdová 10.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Houdová 323 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Houdová 317 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Veronika Houdová 888 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jana Labudová, Ph.D. 399 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 82 kB