velikost textu

Hudební komunikace, projekce a analogie v muzikoterapeutické praxi u dětí se zdravotním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební komunikace, projekce a analogie v muzikoterapeutické praxi u dětí se zdravotním postižením
Název v angličtině:
Music Communication, Projection and Analogy of Handicapped Children in Music Therapy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Matěj Lipský, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Oponenti:
prof. dr. dr. dr. dr. Wolfgang Mastnak
Mgr. Jana Weber, Ph.D.
Id práce:
150489
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Muzikoterapie, analogie, komunikace, projekce
Klíčová slova v angličtině:
Music Therapy, Analogy, Communication, Projection
Abstrakt:
ANOTACE / ABSTRAKT HUDEBNÍ KOMUNIKACE, PROJEKCE A ANALOGIE V MUZIKOTERAPEUTICKÉ PRAXI U DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSIŽENÍM Prezentovaná práce se zabývá tématem hudebního obsahu u dětí se zdravotním postižením v muzikoterapeutické praxi v rámci metody improvizace, techniky vystupování. V teoretické části představujeme filosofická východiska pro muzikoterapii ve speciální pedagogice a výzkumu. Ta spatřujeme v gnoseologických úvahách kritického realismu a radikálního konstruktivismu. Následně představujeme muzikoterapeutickou terminologii a klasifikaci ve vztahu k našemu výzkumnému projektu. Prezentujeme tři muzikoterapeutické modely, které kladou důraz na obsah hudby klientů. Jsou jimi Morfologická muzikoterapie z Německa, Analogická muzikoterapie z Holandska a muzikoterapie Geneape z České republiky. Dále se zabýváme obecným využitím muzikoterapie u klientů s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra a se zrakovým postižením, neboť tato specifická skupina klientů odpovídá našemu výzkumnému vzorku. V závěru teoretické části představujeme hudební komunikaci, projekci a analogii, neboť v teoretické rovině jsou tyto termíny vždy spjaté s hudebním obsahem. Tato skutečnost se potvrdila i v našem výzkumu. Výzkumná studie vychází ze dvou částí náběru dat. V první jsme se zaměřili na pořízení hudební nahrávky při improvizaci čtyř dětí se zdravotním postižením. V druhé části jsme tyto nahrávky, bez jakékoliv informace o diagnózách či věku hrajících dětí prezentovali 180 absolventům muzikoterapeutických kurzů. Z jejich výpovědí, které byly zaměřeny na slyšenou hudbu, jsme prostřednictvím kvalitativní analýzy dospěli k hypotetickým závěrům, které se týkají hudebních a psychologických charakteristik a mohou pomoci při přímé práci s dětskými klienty v klinické i rehabilitační muzikoterapeutické praxi i v rámci speciálně pedagogické intervence. Klíčová slova: Muzikoterapie, analogie, projekce, komunikace.
Abstract v angličtině:
Annotation /Abstract Music Communication, Projection and Analogy of Handicapped Children in Music Therapy Presented work takes an interest in music contents produced by handicapped children attending music therapy sessions. The contents of music were gained from the children by the method of improvisation, particularly by “concert technique”. In the theoretical part we present philosophical background for the music therapy in a field of special education and research. This background thought we have found in a gnoseology of a critical realism and a radical constructivism. Afterwards the definition and description of used music therapy terminology follows. We present three music therapy models that put great emphasis on the contents of music produced by clients. These models are: the German Morphological music therapy, the Dutch Analogical Music Therapy and the Geneape music therapy model from the Czech Republic. We also discuss general possibilities of using music therapy while working with mentally handicapped clients, autistic clients and clients suffering from sight defects, because these kinds of handicaps are included in our research group. At the end of the theoretical part we explain the terms of music communication, projection and music analogy. They are always connected to the contents of music, as also our research study proves. The empirical part of this work describes two phases of data collection. At first we focused on recording a musical improvisation of four handicapped children. As a second step we have presented these records to the number of 180 visitors of music therapy courses, who were not informed about any details of the children. From their responses and verbal reactions to the children's improvisation, we come through the qualitative analysis to hypothetical conclusions referring to musical and psychological characteristics. Our findings and conclusions may enrich the direct work with children clients in a clinical or rehabilitation music therapy praxis and an intervention of special education. Keywords: Music Therapy, Analogy, Projection, Communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matěj Lipský, Ph.D. 2.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Matěj Lipský, Ph.D. 11.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matěj Lipský, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matěj Lipský, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Matěj Lipský, Ph.D. 461 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. dr. dr. dr. dr. Wolfgang Mastnak 895 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Weber, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 437 kB